استفاده از مواد جایگزین آگار در کشت درون شیشه‏ای گیاه سرو (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

3 استادیار، گروه علوم خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران.

چکیده

در این پژوهش امکان جایگزینی بذور گیاهی بالنگو، اسفرزه و تخم شربتی همچنین کتیرا (50، 100 و 150 گرم در لیتر)، نشاسته گندم و نشاسته ذرت (100، 150 و 200 گرم در لیتر) به‌جای آگار (6، 7 و 8 گرم در لیتر) در محیط کشت موراشیک و اسکوگ در ریز­نمونه‌های سرو چهارهزارساله ابرکوه بررسی شد. سی روز پس از استقرار ریز­نمونه‌های سرشاخه گیاه در محیط کشت، شاخص‌های درصد قهوه‌ای­شدن، درجه سبزینگی و تعداد جوانه جدید مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بیشترین و کمترین درصد قهوه‌ای­شدن به­ترتیب در غلظت‌های 50، 100 و 150 گرم در لیتر تیمار تخم شربتی و آگار به­دست آمد که با نشاسته ذرت، اسفرزه و بالنگو اختلاف معنی‌داری نشان نداد. همچنین با افزایش غلظت مواد درصد قهوه‌ای­شدن ریز­نمونه‌ها کاهش یافت. بیشترین درجه سبزینگی در تیمارهای 150 گرم در لیتر بالنگو و اسفرزه و 200 گرم در لیتر نشاسته ذرت مشاهده شد که با آگار (6 گرم در لیتر) اختلاف معنی­دار نشان نداد. کمترین درجه سبزینگی در دو غلظت 50 و 100 گرم در لیتر تیمار تخم شربتی به­دست آمد. بیشترین تعداد جوانه نیز در شاهد آگار با غلظت‌های 6 و 7 گرم در لیتر مشاهده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، نشاسته ذرت کاراترین جایگزین بوده و از نظر هزینه نیز نسبت به آگار مقرون‌به‌صرفه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of agar alternatives in cypress in vitro culture (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

نویسندگان [English]

  • Elahe Zamani 1
  • Maryam Dehestani-Ardakani 2
  • Kazem Kamali Aliabadi 3
1 M.Sc. Student of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, I.R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, I.R. Iran.
3 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, I.R. Iran.
چکیده [English]

In this article, possibility of using of plant seeds of Lallemantia, Sand plantain and chia also tragacnth (50, 100 and 150 g/l), starch of wheat and corn (100, 150 and 200 g/l) instead of agar (6, 7 and 8 g/l) in MS medium by 4000 years old of Abarkooh cypress explant (Cupressus sempervirens var. horizontalis) was investigated. After 30 days of shoot explant establishment in culture medium, percentage of browning, degree of greening and the number of new buds were evaluated. According to the results, the highest and the lowest percentage of browning were obtained in 50, 100 and 150 g/l of chia and agar treatment respectively and it did not show significant difference with starch of corn, sand plantain and lallemantia seeds treatments. With increasing the concentration of materials, percentage of browning decreased. The highest degree of greening was observed in 150 g/l lallemantia and sand plantain seeds and 200 g/l starch of corn treatments and it did not show significant difference with agar (6 g/l). The lowest degree of greening was obtained in two concentrations of 150 and 200 g/l of chia seeds treatments. The highest number of buds was observed in agar treatment by concentrations of 6 and 7 g/l. According to the results, among different investigated materials in this paper, starch of corn was the best and it is also cost-effective compared to the agar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lallemantia
  • Sand plantain
  • Chia
  • Tragacnth
  • Starch