نویسنده = علی شیخ الاسلامی
تأثیر گرادیان ارتفاع بر شاخص‌های تنوع زیستی گروه‌های بوم‌شناسی گیاهی در جنگل‌های هیرکانی تیرم رود

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 493-504

10.30466/jfrd.2021.121102

اسحاق عطایی؛ فرید کاظم نژاد؛ علی شیخ الاسلامی؛ مجید اسحاق نیموری


دست‌یابی به ابعاد بهینه شبکه آماربرداری جنگل با استفاده از روش واریوگرافی در زمین‌آمار (بررسی موردی: سری 5 طرح جنگلداری صفارود رامسر)

دوره 5، شماره 4، دی 1398، صفحه 645-656

10.30466/jfrd.2019.120800

علی علیزاده؛ علی شیخ الاسلامی؛ هادی کیادلیری؛ صادق خزائی پول؛ محمدرضا سلمانیان؛ محمد رمضانی پول