دست‌یابی به ابعاد بهینه شبکه آماربرداری جنگل با استفاده از روش واریوگرافی در زمین‌آمار (بررسی موردی: سری 5 طرح جنگلداری صفارود رامسر)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 جنگلداری، کشاورزی، آزاد اسلامی چالوس، چالوس، ایران

2 استادیار گروه جنگلداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

5 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

6 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش برای دست­یابی به ابعاد بهینه شبکه آماربرداری در جنگل با استفاده از روش واریوگرافی در زمین‌آمار در حوزه آبخیز 30 جنگل صفارود رامسر به مساحت 100 هکتار انجام شد. نمونه­برداری در یک شبکه منظم با شروع تصادفی به ابعاد 200×150 مترمربع انجام شد. برای تعیین همبستگی مکانی مناسب بین نمونه­ها در فواصل کوتاه، از محل تقاطع اضلاع شبکه فوق، دو قطعه‌نمونه دیگر نیز به فاصله 50 متر در دو جهت اصلی نسبت به قطعه‌نمونه‌های مرکزی برداشت شدند. هر قطعه‌نمونه از دو بخش هم­مرکز دایره­ای به مساحت سه و هفت آر تشکیل شد. ترسیم مدل انتخابی برای برازش واریوگرام تجربی از مجموع قطعات نمونه زمین مرجع برای متغیرهای حجم و سطح مقطع برابرسینه در هکتار در سطح قطعه‌نمونه هفت­آری نشان از وجود ساختار مکانی قوی و ارتباط معنی­دار بین نمونه­های اندازه­گیری­شده دارد. وجود ارتباط مکانی ضعیف بین نمونه­ها برای متغیر سطح مقطع برابرسینه در هکتار در قطعه‌نمونه سه­آری بیانگر ساختار مکانی ضعیف آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achieving optimal dimensions for systematic sampling of forest using variography method in geostatistics (case study: series 5 of Safarood Ramsar forestry plan)

نویسندگان [English]

  • ali alizadeh 1
  • Ali Sheykheslami 2
  • Hadi Kiadaliri 3
  • Sadegh Khazaei Poul 4
  • Mohammad Reza Salmanian 5
  • Mohammad Ramezani Poul 6
1 forestry, agriculture, azad eslamic university chalus, chalus, iran
2 Assistant Professor of Forestry, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
3 Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Tehran, I.R. Iran.
4 Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
5 Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Chalous Branch, Chalous, I.R. Iran
6 Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and Desert Studies, Yazd University, Yazd, I.R. Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine the optimal systematic sampling dimensions in forest using Variogram analysis in geostatistics in Catchment Area 30, Safarood forest of Ramsar, with a total area of ​​100 ha. Sampling was done within a systematic grid (200m×150m) with randomly starting point. To determine the correct spatial correlation between specimens at short distances, from the intersection of the sides of the grid, two other samples were taken at a distance of 50m in two main directions from the central sample plot. Each piece of the sample consisted of two common-centered circular area of ​​300 and 700m2. The analysis of the selected model for fitting the experimental variogram of the total reference sample plots for the variables of growing stock and basal area/ha indicates the existence of a strong spatial structure and a significant relationship between the measured samples in the 700m2 sample plots. The existence of a weak spatial relationship between samples for basal area/ha in 300m2 sample plots indicate a weak spatial structure in these plots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic Sampling Dimensions
  • Geostatistics
  • Sample plot Area
  • Experimental variogram
- Akhavan, R., Gh. Zahedi Amiri & M. Zobeiri, 2010. Spatial variability of forest growing stock using geostatistics in the Caspian region of Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences, 8(1): 43-53. (In Persian)
- Biondi, F., D. E. Myers & C. C. Avery, 1994. Geostatically modeling stem size and increment in an old-growth forest, Canadian Journal of Forest Research, 24(7): 1354-1368.
- Goodarzi, M., M. R. Zargaran, A. Banj Shafiei & M. Tavakoli, 2016. The effect of geographical directions and location on dispersion of Oak decline, Shurab forest area, Lorestan Province, Iran, Forest Research and Development, 2(3): 273-287. (In Persian)
- Habashi, H., S. M. Hosseini, J. Mohammadi & R. Rahmani., 2007. Geostatistic applied in forest soil studying processes, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 14 (Natural Resources Specialty-Attachment): 18-27. (In Persian)
- Hassani Pak, A. A., 2014. Geostatistics, fifth edition. University of Tehran Press, Iran, Tehran, 314 p.
- Jost, A., 1993. Geostatistische analyse des stichprobenfehlers stich proben. Ph.D. thesis. University of freibuvg. Breigau, Germany, 90 p.
- Mandallaz, D., 1993. Geostatistical methods for double sampling schemes: Application to combined forest inventories. Habilitation Thesis. Chair of Forest inventory and Planning, Department of Forest and Wood Sciences. ETH-Zentrum, Zürich (Swiss Federal Institute of Technology: ETH), 147 p.
- Mohammadi, J., Sh. Shataii, H. Habashi & F. Yaghmaee, 2008. Comparison of Remote Sensing and Geostatistics Techniques in forest tree density estimation, Case Study Loveh Forests, Gorgan, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 14(1: Natural Resources Specialty): 15(1): 10-21. (In Persian)
- Nieschuleze, J., 2003. Regionalization of variables of Sample based forest inventories at the district level. Ph.D. thesis. Faculty of forest Science and forest ecology. Georg-August University. Goettingen, Germany, 119 p.
- Zabiolahi, S., N. Shabanian, M. Namiranian & M. Heydari, 2015. Spatial distribution of wooden species in Northern Zagros forests (Case study: Havare-khol forests), Forest Research and Development, 1(1): 17-29. (In Persian)
- Zahedi Amiri, Gh., 1998. Relation between ground vegetation and soil characteristic in a mixed hardwood stand. Ph.D. thesis. University of Gent. Belgium, 319 p.
- Zobeiri, M., 2009. Forest Inventory: Measurement of Tree and Forest, fifth edition. University of Tehran Press, Iran, Tehran, 401 p.