نویسنده = گوهرالشریعه شهمرادی
بررسی عملکرد محلول‌های DS-300 و کلرید کلسیم در کاهش گردوغبار جاده‌های جنگلی شنی

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 559-571

10.30466/jfrd.2020.120984

گوهرالشریعه شهمرادی؛ آیدین پارساخو؛ مجید لطفعلیان