بررسی عملکرد محلول‌های DS-300 و کلرید کلسیم در کاهش گردوغبار جاده‌های جنگلی شنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این پژوهش برای بررسی عملکرد مواد ضد غبار DS-300 و کلرید کلسیم در کنترل گردوغبار جاده­ها، هر یک با غلظت­های وزنی 10، 20،30 درصد به‌اندازه دو لیتر در مترمربع در قطعاتی از جاده­های سری تخت از توابع شهرستان مینودشت توسط سامانه اسپری محلول پاشیده شد. ثبت غلظت گردوغبار هنگام عبور وسیله نقلیه با سرعت 40 کیلومتر در ساعت پس از گذشت 3، 9 و 27 روز از انجام تیمارها به کمک دستگاه غبار سنج الکترونیکی مدل HAZ-DUST EPAM-5000 انجام شد. نمونه­برداری از خاک حاشیه جاده برای بررسی تغییرات کلسیم و منیزیم خاک و آلودگی آن به کلر به عمل آمد. نتایج نشان داد که غلظت گردوغبار جاده­های تیمارشده با گذر زمان افزایش یافت. همچنین در هر یک از دوره­های زمانی با افزایش غلظت تیمارها، غلظت گردوغبار کاهش پیدا کرد. پس از گذشت 27 روز تنها تیمارهای کلرید کلسیم 30 درصد، DS-300 20 درصد و DS-300 30 درصد توانستند غلظت انتشار گردوغبار جاده­ را در محدوده مجاز 50-0 میکروگرم در مترمکعب حفظ کنند. ازآنجایی‌که غلظت­های کلرید کلسیم و DS-300 30 درصد سبب تغییر غلظت عناصر کلسیم و منیزیم و آلودگی خاک حاشیه جاده به کلر شدند، تنها تیمار DS-300 20 درصد به‌عنوان غلظت کم­خطر برای کنترل گردوغبار جاده شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the efficiency of DS-300 and CaCl2 in dust mitigation from gravel forest roads

نویسندگان [English]

  • Goharolsharieh Shahmoradi 1
  • Aidin Parsakhoo 2
  • Majid Lotfalian 3
1 Department of Forestry, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran.
2 Department of Forestry, Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

In this study, to evaluate the performance of anti dust material DS-300 and calcium chloride in road dust control, each with concentrations of 10, 20.30% by amount as two liters per square meter in parts of Takht series roads of Minoodasht city were sprayed by the solution spray system. Dust concentration was recorded when passing the vehicle at a speed of 40 km / h after 3, 9 and 27 days after the treatments using the electronic dust meter HAZ-DUST EPAM-5000. Roadside soil sampling was performed to examine soil calcium and magnesium changes and chlorine contamination. The results showed that the concentration of dust on the treated roads increased over time. Also, in each time period, with increasing the concentration of treatments, the dust concentration decreased. After 27 days, only 30% calcium chloride, 20% DS-300 and 30% DS-300 were able to maintain the road dust emission concentration in the allowable range of 0-50 μg / m3. Since 30% of calcium chloride and DS-300 concentrations altered the concentrations of calcium and magnesium and contaminated the roadside soil with chlorine, only 20% of DS-300 was identified as a low-risk concentration for road dust control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-dust agents
  • Electro-dustometer
  • Gravel road
  • Minoodasht city
  • Pollutant index