کلیدواژه‌ها = ادارۀ کل منابع طبیعی
بررسی بلوغ مدیریت دانش در ادارۀ کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 209-227

10.30466/jfrd.2019.120724

نوشین وفایی اول؛ عباس بانج شفیعی؛ احمد علیجانپور