کلیدواژه‌ها = جنگل‌های تجاری
امکان توسعه زنجیره‌های ارزش طبیعت‌گردی، برداشت چوب از جنگل و زراعت چوب در حوضه شفارود

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 237-259

10.30466/jfrd.2022.54299.1612

پیمان حامدی قاضی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ امید حسین زاده؛ میرحسن میریعقوب‌زاده