مقایسه ساختار جنگل‌ در توده‌های شاخه‌زاد بلوط با تراکم و آمیختگی متفاوت (بررسی موردی: جنگل‌های نوژیان خرم‌آباد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

این پژوهش در جنگل­های نوژیان خرم­آباد انجام شد و توده­های دچار تخریب (تنک) با توده­های کم­تر تخریب­یافته (متراکم) از سه جنبة ساختاری تنوع گونه­ای، الگوی مکانی و تنوع ابعاد مورد مقایسه قرار گرفتند. ابتدا بر اساس اطلاعات موجود و جنگل‌گردشی، دو طبقة تراکمی کمتر و بیشتر از 35 درصد از نظر تراکم تاج‌پوشش مرزبندی شد. سپس در هرکدام از لکه­ها 10 قطعه‌نمونه یک هکتاری با شرایط فیزیوگرافی مشابه، برداشت شد. تنوع­گونه­ای در این توده­ها کم است اما به­طورکلی تنوع در توده­های کمتر تخریب­یافته بیشتر از توده­های تنک است. از بین شاخص­های تنوع گونه­ای، شاخص مارگالف بیشترین تفاوت را نشان داد. در ارتباط با الگوی پراکنش، شاخص­های میانگین جهت و زاویه یکنواخت نتایج مشابهی مبنی بر پراکنش تصادفی اغلب گونه­ها در هر دو نوع توده نشان می­دهند. بر اساس شاخص چیرگی گونه­های بلوط ایرانی، کیکم و گلابی وحشی غالب و دیگر گونه­ها مغلوب­ هستند. به­طورکلی میانگین شاخص تمایز بیانگر تفاوت زیاد تاج­پوشش در توده­های مختلف است که این اختلاف در توده­های متراکم بیشتر است. بر اساس نتایج، ساختار توده­های کمتر تخریب­یافته از جنبه­های مختلف در وضعیت مطلوب­تری قرار دارد. ازآنجاکه شرایط فیزیوگرافی این توده­ها مشابه است، می­توان عوامل انسانی را علت اصلی تفاوت آشکار این توده­ها دانست و در صورت کاهش این عوامل و همچنین حفاظت و حمایت توده­های تخریب­یافته، وضعیت این توده­ها به حالت مطلوب­تر سوق داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of forest structure in Oak stands with different density and mixture (Case study: Noyjian forests of Khorramabad)

نویسندگان [English]

  • fatemeh Piroozy 1
  • javad Soosani 2
  • kamran adeli 2
  • Rahim Maleknia 2
  • Hamed Naghavi 2
  • ramin hossinzadeh 2
1 PhD Student of Forestry, Forestry Dept, Agriculture Faculty, Lorestan University, Khorramabad, I.R. Iran.
2 Assistant professor, Forestry Department, Agriculture Faculty, Lorestan University, Khorramabad, I.R. Iran.
چکیده [English]

This study was carried out in Noyjian forests of Khorramabad, the destructed and less destructed stands were investigated in terms of three structural aspects: species diversity, spatial pattern and dimension variation have been compared. For this purpose, at first based on the available information and see the forest closely, two classes of crown dense 35% and more than 35% were bounded. Then in each of this part, 10 (one-acre) sample plots were taken with the similar physiographic conditions. According to the results, the diversity in these stands is low, but in general, the diversity in the less destructed stands is more than the sparse stands. Among the species diversity indices, the Margalef index shows the most difference. In relation to the pattern of distribution, the mean aspect and uniform angle indices show similar results based on random distribution of most species in both stands. According to the dominant index these species (Quercus brantii, Acer monspessulanum and pears) are dominant and other species are defeated. In general, the mean of the differentiation index shows a large difference between canopy coverings in different stands, which is more than that in sparse stands. According to the result, in general, the structure of less- destructed stands is in a more favorable position in different aspects. Since the physiographic conditions of these stands are similar, human factors can be considered as the main cause of the apparent difference between these stands. Therefore, it can be concluded that in the reduction of these factors, protection and support of destructed stands, the condition of this destructed stands will be more desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution pattern
  • Dimensional diversity
  • Species diversity
  • Forest structure