دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-129 
مقایسه روش‌های اصلاح کوبیدگی خاک در مسیرهای چوبکشی

صفحه 59-71

مجید لطفعلیان؛ آیدین پارساخو؛ مریم صادقی؛ نسترن نظریانی


تأثیر عوامل اکولوژیکی بر آتش‏ سوزی در جنگل‌های هیرکانی (بررسی موردی: عرصه‌های جنگلی شهرستان نکاء)

صفحه 113-129

مسعود اسماعیلی شریف؛ حمید جلیلوند؛ محمد عموزاد؛ علی اشرف جعفری؛ سید مصطفی مسلمی سیدمحله