مقایسه روش‌های اصلاح کوبیدگی خاک در مسیرهای چوبکشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

4 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

مسیرهای چوبکشی در این پژوهش مسیرهایی است که دوره بهره­برداری در آنها پایان یافته است. از این­رو، این مسیرها پس از استفاده باید بتوانند آب را در خود نفوذ دهند تا از فرسایش خاک و بر­هم­خوردن چرخۀ هیدرولوژی جلوگیری به­عمل آید. به­منظور اصلاح کوبیدگی خاک در مسیرهای چوبکشی مذکور در جنگل­های دارابکلا، چهار تیمار اصلاح کوبیدگی شامل مالچ پاشی با مازاد مقطوعات، ایجاد بانکت­های مورب و قائم بر مسیر و تیمار مختلط (مالچ پاشی با مازاد مقطوعات در مجاورت بانکت قائم) و دو تیمار شاهد شامل داخل توده و داخل مسیر قبل از اصلاح مورد بررسی قرار گرفت. در کل 61 نمونه­ خاک، قبل و بعد از انجام عملیات اصلاح کوبیدگی از عمق صفر تا 10 سانتی­متری برداشته­شد و برای اندازه­گیری وزن مخصوص ظاهری به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان داد که تنها تیمار مختلط (بانکت قائم و مازاد مقطوعات) سبب شد تا کوبیدگی خاک مسیر چوبکشی به­طور معنی­داری کاهش پیدا کند، اما هنوز با گذشت 18 ماه از انجام این تیمار، مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک با مقدار منطقه شاهد (06/1 گرم در سانتی­متر مکعب) تفاوت معنی­دار داشت. روند کاهش کوبیدگی در داخل رد چرخ‌ها سریع­تر از محور میانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of soil compaction recovery methods on Skid Trails

نویسندگان [English]

  • Majid Lotfalian 1
  • Aydin Parsakho 2
  • Maryam Sadeghi 3
  • Nastaran Nazariani 4
1 Associate Professor, Department of Forestry, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, I.R. Iran.
2 Assistant Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran.
3 MSc of Forestry, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, I.R. Iran.
4 PhD student of Forestry, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari, Sari, I.R. Iran.
چکیده [English]

The skid trails in this study are the routs that logging has been finished. These routes should be able to infiltrate water to decrease soil erosion and hydrological cycle disturbance. In this study four treated samples were selected in order to soil recovery. The treatments were: mulching with residual slash, diagonal water bar to skid trails axis, perpendicular water bar and finally mixed treatment (includes perpendicular water bar plus residual slash). Of course there were two control samples including soil bulk density in stand and skid trail. Totally 61 soil samples were taken before and after treatments from 0 to 10 cm depth. The results showed that, only the mixed treatment causes to decrease compaction in skid trail significantly, although there was a difference between in treatments and control samples (1.06 gr/cm3) after 18 months. Also the results show that, the recovery on ruttings was more than log trace in the middle of skid trail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil recovery
  • Water bar
  • Residual slash
  • Skid trail