کمی‌سازی ساختار توده‌های راش در فاز کهن‌رست (بررسی موردی: جنگل‌های اسالم، استان گیلان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

بررسی ساختار جنگل یکی از پژوهش­های پایه­ای در راستای رسیدن به اهداف جنگل‌شناسی نزدیک به طبیعت است. این پژوهش با هدف کمی­سازی ویژگی­های ساختاری توده­های جنگلی در فاز کهن‌رست در جنگل‌های تحت مدیریت شرکت سهامی شفا­رود در غرب استان گیلان انجام شد. برای این منظور سه قطعه‌نمونه یک هکتاری در این فاز تحولی انتخاب و در هر قطعه یک شبکه 30×30 متر پیاده و در محل تقاطع اضلاع شبکه، قطر برابرسینه، ارتفاع درخت، فاصلة بین درختان و زاویة بین آ­نها برای نزدیک‌ترین درخت راش به محل تقاطع شبکه به­عنوان درختان شاهد، به همراه سه درخت همسایه که در نزدیک‌ترین فاصله از آن واقع­شده بودند اندازه­گیری شد. با استفاده از روش اندازه­گیری بدون قاب و بر مبنای روش فاصله­ای، ساختار جنگل بررسی شد. در این فاز متوسط حجم و رویه­زمینی توده به­ترتیب 547 مترمکعب و 37 مترمربع محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین فاصله همسایگی درختان در این فاز 5/6 متر و شاخص تمایز قطری و ارتفاعی به­ترتیب 42/0 و 7/1 است. ساختار توده از نظر تمایز قطری و ارتفاعی همگن است و راش تمایل کم به آمیختگی با گونه­های دیگر را نشان می‌دهد. فاز کهن‌رست، مرحلة مهم و کلیدی در روند تحول توده‌های آمیختة راش است که شناخت درست آن می­تواند در مواجهه با چالش­های پیش­رو در مدیریت توده­های جنگلی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantifying the structure of beech stands at old growth phase (Case study: Asalem forests, northern Iran)

نویسندگان [English]

  • soudabe nobahar 1
  • Kiuomars Sefidi 2
  • Khosro Sagheb Talebi 3
1 M.Sc. Student of Forestry, Department of Wood Science’s and Tecnology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University,, I.R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Natural resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, I.R. Iran.
3 Associate Professor, Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran.
چکیده [English]

The study of forest structure is one of the fundamental and necessary researches to achieve the objectives of close to nature silviculture. This research was conducted to quantify the forest stand structure in the old-growth phase in compartment 419 of Shafaroud forests in west of Guilan province. Three one-hectare areas were chosen in this phase and full calipering method used to record stand structure. In each plot, 30×30 m gird plot was laid out and diameter at breast height, distance among trees and the angle between them were measured for the closest beech to the center of plot as reference tree. Three neighbor trees closest to the reference tree were also measured. According to the results meanwhile diameter and height differentiation were 0.42 and 1.7, respectively. According to the mingling index, beech trees moderately tend to occur with other species in this phase. The old growth phase is an important and fundamental stage in the development of mixed beech stands the true recognition of which is useful in facing with new challenges in forest stand management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity of structure
  • Beech
  • Structural index
  • Development stages
  • Hyrcanian forests