ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی زراعت پالونیا (Paulownia fortunei) در اراضی شیب‌دار (تحقیق موردی: منطقه توسکستان-گرگان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشجوی دکتری علوم جنگل و جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

افزایش جمعیت جهان و نیاز فزاینده به چوب، موجب گرایش دولت‌ها به زراعت چوب شده است. این پژوهش در جنگلکاری گونه پالونیا فورتونی در منطقه توسکستان گرگان به‌منظور بررسی کمی و کیفی درختان پالونیا انجام شد. سطحمنطقه مورد پژوهش سه هکتار و حاصل رشد ثانویه درختان قطع­شده قبلی و سن این توده شش سال است. ابتدا قطر تمام درختان و ارتفاع 20 درصد آن‌ها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت، سپس برای محاسبات رویش درختان توده تعداد 12 درخت قطع و از آن‌ها دیسک تهیه شد. به­علاوه مشخصات کیفی درختان نیز ثبت شد. برای توده موردنظر، حجم، رویه زمینی، ضریب پایداری و دانسیته چوب محاسبه شد و با استفاده از داده­های رویشی رابطه سن و ارتفاع، سن و قطر مشخص شدند. سپس برای توده موردنظر جدول آنالیز تنه تهیه شد. نتایج نشان داد که میانگین قطر توده 9/10 سانتی‌متر، میانگین ارتفاع، 13/9 متر، رویه زمینی توده 7/16 مترمربع در هکتار، دانسیته چوب پالونیا 24/0 و 9/64 درصد درختان توده وضعیت پایدار دارند. تعیین ویژگی‌های کمی و کیفی عرصه‌های جنگلکاری بستر مناسبی را برای شناخت دقیق‌تر تأثیر این عرصه‌ها بر روند تکامل اکوسیستم و نحوة مدیریت بهینه آن‌ها برای تأمین چوب موردنیاز منطقه و بهره‌گیری از خدمات زیست‌محیطی آن‌ها فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of Paulownia fortunei cultivation on steep lands (Case study: Tooskestan region–Gorgan)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hadi Moayeri 1
  • Nishtman Hatami 2
  • Taghi Tabarsa 3
1 Associate Professor, Department of Forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran.
2 PhD Student of Forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran.
3 Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran.
چکیده [English]

Increasing the world's population and increasing demand for timber have led governments to stick to wood farming. This research was conducted on the paulownia Furtoni species cultivation in Gorgan, Tuskestan area, to study of its quantitative and qualitative features. The study area is 2.9 hectares and also is outcome of the secondary growth of prior cut trees and the age of 6 years. The diameter of all trees and height of 20 percent of them were measured. Then, for the growth calculations 12 trees were chosen and cut down as well as preparing discs and recording the qualitative characteristics all of trees. After that, volume, basal area, form factor and wood density were calculated. Using by increment information, the relationship between age and height, age and diameter and trunk analysis table were determined. Results showed that average of stand diameter, average of trees height, Basel area, density of paulownia wood and stability were 11.9 cm, 9.31 m, 16.7 m ha-1, 0.22 and 64.9 percent respectively. Determination of the qualitative and quantitative characteristics of the cultivated areas are a suitable basis for a better understanding of the impact of these areas on the evolution of ecosystems and their optimal management to provide the required wood for the region and utilize their environmental services

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paulownia
  • Plantation
  • Increment
  • Quntaitive characteristic