تأثیر توده‌های دست‌کاشت کاج‌تهران و اقاقیا بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و انتشار دی‌اکسید‌کربن خاک در فضای سبز شهری تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

4 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

این پژوهش‌ برای بررسی تأثیر دو گونه کاج‌تهران و اقاقیا بر روی مشخصه‌های خاک و انتشار دی‌اکسید‌کربنخاک در پارک جنگلی خرگوش‌دره تهران انجام شد. از هر توده، چهار قطعه‌نمونه به ابعاد 20×20 متر به­صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه‌برداری خاک از مرکز هر قطعه ‌نمونه تا عمق 10 سانتی­متری خاک انجام شد. همچنین در هر توده، مقدار انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن در 35 نقطه اندازه‌گیری شد. برای بررسی اثر تغییر فصل در انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن، اندازه‌گیری در دو فصل بهار و پاییز انجام گرفت. نتایج نشان داد که گونه اقاقیا نسبت به گونه کاج‌تهران، سبب افزایش پتاسیم، نیتروژن، فسفر، هدایت الکتریکی، کربن ‌آلی و ترسیب نیتروژن در خاک شد، ولی بین مشخصه‌های اسیدیته، مقدار ماده‌آلی، کربنات‌ کلسیم، جرم‌ مخصوص ظاهری، رطوبت، بافت ‌خاک و ترسیب ‌کربن اختلاف معنی‌داری بین دو گونه وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of plantation with Robinia pseudoacacia and Pinus eldarica on soil physic-chemical properties and Co2 emission in Tehran urban landscape

نویسندگان [English]

  • Baharak Abdollahzadeh 1
  • Seyed Mohammad Hojjati 2
  • Khosro Sagheb Talebi 3
  • Yahya Kooch 4
1 Phd student of Silviculture and Forest Ecology, Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari,I. R. Iran.
2 Associate Professor, Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran.
3 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I. R. Iran.
4 Assistant Professor, Department of Forestry, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran.
چکیده [English]

The present study was carried out to investigate the effect of two species of Pinus eldarica and Robinia pseudoacacia on soil properties and carbon dioxide emission in the Khargoosh dareh forest park in Tehran. For this purpose, four plots of 20 × 20 meters sample were selected randomly and soil sampling was carried out from the center of each sample plot at a depth of 10 cm. Also the carbon dioxide emissions were measured at 35 points per stand. In order to investigate the effect of seasonal variation on Co2 emissions, measurements were done in both spring and autumn. The results showed that Robinia pseudoacacia increased potassium, nitrogen, phosphorus, electrical conductivity, organic carbon and nitrogen sequestration in soil compared to Pinus eldarica, but the acidity, organic matter, calcium carbonate, bulk density, moisture content, soil texture and carbon sequestration did not show any significant difference between two species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khargoosh dareh forest park
  • carbon sequestration
  • Soil respiration
  • soil properties