توزیع اجزای باران در توده‌ خالص گز (Tamarix arceuthoides) در جنگل‌های کنار‌رودخانه‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی توزیع اجزای باران (ساقاب، باران­ربایی و تا­ج­بارش) در گونة گز (Tamarix arceuthoides) در طی یک دوره بارندگی (آذر 94 تا اردیبهشت 95) در جنگل­های
کنار­رودخانه‌ای مارون انجام شد. برای اندازه­گیری بارندگی کل، از سه جمع­آوری­کنندة پلاستیکی استفاده شد که در فضای باز نزدیک قطعه­نمونه مورد بررسی قرار داده شدند. برای اندازه­گیری ساقاب نیز، تودة موردنظر به سه طبقه قطری تقسیم شد و از هر طبقه سه درخت برای اندازه­گیری ساقاب انتخاب شد. برای اندازه­گیری مقدار تاج­بارش، از 50 جمع­آوری­کننده که با فواصل 10 متری از­هم قرار گرفته­اند، استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ساقاب، تاج­بارش و باران­ربایی در فصل خزان و رویش به­ترتیب 3، 62، 35 و 2، 53، 45 درصد است. بین بارندگی کل و باران­ربایی در فصل خزان و رویش همبستگی مثبت و معنی­داری مشاهده شد (01/0P<). همچنین نتایج نشان داد که با افزایش مقدار بارندگی کل، مقدار ساقاب، تاج­بارش و باران­ربایی افزایش می­یابد، اما درصد باران­ربایی با افزایش مقدار بارندگی کاهش می­یابد. این پژوهش نشان داد که با افزایش قطر درختان، مقدار ساقاب افزایش می­یابد. همچنین در تودة گز حدود 45 درصد از بارندگی کل از دسترس جنگل خارج شده و به کف جنگل نمی­رسد و در اثر تبخیر از تاج­پوشش دوباره به اتمسفر برگشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of rain fall in pure Tamarix arceuthoides stand in the riparian forests

نویسندگان [English]

  • Zeynab Joukar 1
  • Mostafa Moradi 2
  • Reza Basiri 3
1 M.Sc. student of forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Behbahan Khatam Al-Anbia University of Technology, Behbahan, I. R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Behbahan Khatam Al-Anbia University of Technology, Behbahan, I. R. Iran.
3 Associated Professor, Department of forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Behbahan Khatam Al-Anbia University of Technology, Behbahan, I. R. Iran.
چکیده [English]

Arid and semi-arid ecosystems cover about one-third of the world's dryland and is one of the most vulnerable ecosystems due to periodic droughts and increased use of water resources. This study aimed to evaluate the distribution of rain (stemflow, Interception loss and throughfall) in the Tamarix arceuthoides over a period of rainfall (December 2015 to April 2016) in the riparian forests of Maroon. In order to measure the total rainfall, three plastic collectors were placed in open field and closed to the study stand to collect the gross rain. Tress were divided in three classes based on the tree diameter. Three individual tree were selected in each diameter classes for stemflow measurement. Througfall was calculated using the 50 plastic collectors that were placed 10 m apart in the studied stand. The results showed that the stemflow, throughfall and interception in the fall and growth seasons, are, 3, 62, 35, 2, 53, 45 percent respectively. There was significant positive correlation between gross rain (GR) and interception in growing and non-growing seasons. Furthermore, increasing in the total rainfall values, will result in the stemflow, throughfall and rainfall interception increment. But the interception had reduction trend by increasing the gross rainfall. Our result indicated that increasing in tree diameter can result in stemflow reduction. Our result showed that about 45 percent of precipitation will be out of reach by forest floor and return to the atmosphere by evaporation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall Interception
  • Throughfall
  • Riparian Forest
  • Stemflow