تأثیر شدت بهره‌برداری بر رویش حجمی توده‌های راش آمیخته در جنگل‌های ناو اسالم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر تحقیقات و نوآوری، شرکت سهامی جنگل شفارود، رضوانشهر، ایران.

2 استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

3 استادیار، گروه جنگلداری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شدت بهره‌برداری بر رویش حجمی جنگل‌های با­ارزش راش در شمال ایران بود. برای این منظور، رویش حجمی درختان در یک دوره 10 ساله در سه پارسل بهره‌برداری­شده با شدت‌های کم، متوسط و زیاد (به­ترتیب با شدت‌های برداشت شش، 1/13 و 18 m3/ha) و در یک پارسل حفاظت­شده (شاهد) به روش قطعات نمونه ثابت در توده‌های راش آمیخته در جنگل‌های ناو اسالم برآورد شد. نتایج نشان داد شدت بهره‌برداری بر رویش حجمی درختان تأثیر معنی‌داری دارد (01/0 >P). میانگین رویش حجمی درختان در پارسل بهره‌برداری­شده با شدت متوسط (m3/ha/yr 3/9) بیشتر از پارسل بهره‌برداری­شده با شدت کم (m3/ha/yr 4/7)، بهره‌برداری­شده با شدت زیاد (m3/ha/yr 8/4) و پارسل شاهد (m3/ha/yr 8/6) بود (05/0>P). رویش حجمی درختان با افزایش حجم سرپای تودۀ باقی­مانده پس از قطع، کاهش یافت. شدت برداشت همچنین تأثیر معنی‌داری بر مقدار رویش حجمی درختان در طبقه‌های مختلف قطری داشت (01/0>P). درختان کم­‌قطر (کمتر از 25 سانتی‌متر) در پارسل بهره‌برداری­شده با شدت زیاد، درختان با قطر متوسط (25 تا 50 سانتی‌متر) در پارسل بهره‌برداری­شده با شدت متوسط و درختان قطور و خیلی قطور (بزرگ‌تر از 50 سانتی‌متر) در پارسل بهره‌برداری­شده با شدت کم، بیشترین مقدار رویش حجمی را داشتند. حجم سرپای پارسل‌های بهره‌برداری­شده حدود 26 تا 42 درصد در ابتدا دوره و حدود 21 تا 33 درصد در انتهای دوره کمتر از پارسل شاهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of harvest intensity on volume growth of mixed beech stands in Asalem Nav forests

نویسندگان [English]

  • Behroz Karamdost Marian 1
  • Amireslam Bonyad 2
  • Farzam Tavankar 3
1 Director of Research and Innovation, Shafarood Forest Company, Rezvanshahr, I. R. Iran.
2 Professor, Faculty of Natural Resources, Department of Forestry, University of Guilan, I. R. Iran.
3 Assistant Prof., Department of Forestry, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, I. R. Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was analysis of the effect of harvest intensity on the volume growth of valuable beech forests in the North of Iran. For this reason, volume growth of stand trees were estimated by permanent sample plots during a 10 year period in three parcels with different harvest intensities of Low, medium, and high (6, 13.1 and 18 m3/ha, respectively), and in a protected parcel (control) in Asalem Nav mixed beech forests. Results indicated the harvest intensity had significant effect on the stand volume growth (P<0.01). Average stand volume growth in harvested parcel with medium intensity (9.3 m3/ha/yr) was significantly (P<0.01) higher than the low and high intensity harvested parcels (7.4 and 4.8 m3/ha/yr, respectively), and protected parcel (6.8 m3/ha/yr). Stand volume growth decreased by increasing primary standing volume. Harvest intensity had also significant effect (P<0.01) on volume growth of trees DBH (diameter at breast height) classes. Low DBH trees (< 25 cm) in the high intensity harvested parcel, medium DBH trees (25-50 cm) in the medium harvest intensity parcel, and high DBH trees (> 50 cm) in the low intensity harvested parcel have the highest values of volume growth. Standing volume of harvested parcels were lower than the standing volume of control parcel about 26 to 42% in the primary of period, and about 21 to 33% in the end of period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed beech stand
  • standing volume
  • Volume growth
  • selection cutting
  • Nav forest