ارزیابی سطح دانش محیط زیستی دانشجویان دانشگاه ارومیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی سطح سواد محیط زیستی دانشجویان دانشگاه ارومیه با حجم نمونه 466 نفر از دانشجویان دانشکده­های منابع طبیعی، علوم، فنی و مهندسی، کشاورزی و اقتصاد انجام شد. پرسشنامه مورد استفاده در دو بخش سؤالات عمومی محیط زیستی و سؤالات منطقه­ای محیط زیستی و در قالب طیف پنج­تایی لیکرت تنظیم شد. روایی پرسشنامه به تأیید خبرگان موضوع رسید و به­منظور بررسی پایایی پرسشنامه­ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای مقایسه سطح دانش محیط­زیستی دانشجویان دانشکده­های مختلف از تجزیه واریانس یک­طرفه و آزمون مقایسه میانگین­ دانکن و برای بررسی روابط بین سطح دانش محیط­زیستی و شاخص­هایی همچون سن، تعداد اعضای خانواده، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و سطح درآمد ماهانه خانواده از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. در مطالعۀ حاضر بین سطح دانش محیط زیستی عمومی دانشجویان در دانشکده­های مورد بررسی اختلاف معنی­داری وجود نداشت (پنج درصد = ɑ)؛ اما در خصوص دانش محیط­زیستی منطقه­ای، سطح این دانش در دانشجویان دانشکدۀ منابع طبیعی بیشترین و در دانشجویان دانشکدۀ علوم و دانشکدۀ فنی و مهندسی کمترین مقدار را دارا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on environmental knowledge of Urmia University students

نویسندگان [English]

  • Vali Gholizadegan 1
  • Ahmad Alijanpour 2
  • Marziye Hajjarian 3
  • Abbas Banj Shafiei 4
1 MSc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
3 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
4 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
چکیده [English]

This study was conducted to study the environmental literacy of students in Urmia University. In this study, the sample size was determined using the Krejcy-Morgan table. From the 7810 students of Faculty of Natural Resources, Engineering, Agriculture and Economics, 466 students of them responded to the questionnaire by random sampling. The questionnaire used in this research is a researcher-made questionnaire, which includes questions in two sections: general environmental questions and regional environmental questions and is set in quintuple Spectrum Pattern. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts and the Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaires. To compare the level of environmental knowledge of college students, one-way analysis of variance and Duncan's comparison test were used. Spearman correlation test was used to determine the relationship between the level of environmental knowledge and parameters such as age, number of family members, father's education, mother's education and monthly income level of the family. There was no significant difference between the studied faculties (5% = α) regarding to level of general knowledge. However, in the case of regional environmental knowledge, the level of this knowledge is the highest in students of the Faculty of Natural Resources and the least amount was in the students of the Faculty of Science and Engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age
  • Environment Literacy
  • Graduate Level
  • Job
  • Urmia University
- Aminrad, Z., Sh. Z. Binti Sayad Zakariya, A. S. Hadi & M. Sakari, 2013. Relationship between awareness, knowledge and attitudes towards environmental education among secondary school students in Malaysia, World Applied Sciences Journal, 22(9): 1326-1333.
- Fazeli, M. & S. Jafar Salehi, 2013. The Gap between Attitude, Knowledge and Environmental Behavior of Tourists. Tourism Management Studies, 8(22): 142-168. (In Persian)
- Ghaderi, N., S. Choupani, S. Salehi & Gh. R. Khoshfar, 2015. A study of social factors affecting on environmental attitudes and behavior in the Marivan city in 2014, Zanko, 16(48): 10-18. (In Persian)
- Hejazi, Y. & M. Mashhadi, 2007. The Effect of higher education on the general development of graduates, Iranian Agricultural Extension and Education, 3(1): 27-42. (In Persian)
- Kose, S., A. Savran Gencer, K. Gezer, G. H. Erol & K. Bilen, 2011. Investigation of undergraduate students’ environmental attitudes, International Electronic Journal of Environmental Education, 1(2): 85-96.
- Mokhtari Malekabadi, R., A. A. Abdollahi & H. R. Sadeghi, 2014. Analysis and Recognition of Urban Environmental Behaviors (case study: Isfahan city, 2012), Research and Urban Planning, 5(18): 1-20. (In Persian)
- Moradhassel, N. & A. H. Mozayani, 2009. Assessing the government’s role in environmental problems of Iran (An environmental economic approach), Journal of Environmental Science and Technology, 10(4): 11-24. (In Persian)
- Muderrisoglu, H. & A. Altanlar, 2011. Attitudes and behaviors of undergraduate students toward environmental issues, International Journal Environ Science Tech, 8(1): 159-168.
- Panth, M. K., P. Verma & M. Gupta, 2015. The role of attitude in environmental awareness of under graduate students, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, 2(7): 55-62.
- Salehi Omran, E. & A. Aghamohammadi, 2008. Study of knowledge, attitude and environmental skills of primary school teachers in Mazandaran province, Quarterly Journal of Education, 24(3): 91-117. (In Persian)
- Salehi, S. & Z. Pazokinejad, 2014. Environment in Higher Education: Assessment of Environmental Knowledge of Students at Mazandaran State Universities, Urban Planning Studies, 2(4): 199-221. (In Persian)
- Salehi, S., A. Kabiri & S. Karimzadeh, 2016. A Study of Gender and Environmental Attitude (Case study: Urmia), Journal of Environmental Science and Technology, 18(1): 149-161. (In Persian)
- Salehi, S., K. Soleimani & Z. Pazouke, 2015. An analysis of responsible environmental attitude and behaviour of students (A case study: students in Mazandaran Province Universities), Environmental Research, 6(11): 562-576. (In Persian)
- Shobeiri, S. M., H. Meiboudi, A. Maleki pour & A. Saradipour, 2014. Assessment and Preparedness of Preschool Educators for Environmental training to Kids (Case Study: Tehran, Iran). Social Cognition, 3(1): 114-124. (In Persian)
- Uzun, N. & N. Sağlam, 2006. Development and validation of an environmental attitudes scale for high school students. Hacettepe University Journal of Education, 30: 240-250.
- Veisi, H. & A. Zarandian, 2012. Evaluation of citizen awareness and knowledge about environment (Case study of tradespeople and managers of District 12 of Tehran Municipality). Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 1(1): 35-42. (In Persian)