مدل‌سازی برآورد تولید میوه درخت زالزالک زرد (Crataegus aronia L.) در ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانش آموخته دکتری جنگلداری / دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف از این پژوهش، تخمین تولید میوه در طبقه­های قطری مختلف تاج گونهزالزالک زرد، در بخشی از رویشگاه چهارطاق واقع در استان چهارمحال و بختیاری است.30 قطعه‌نمونه دایره­ای 15 آری به­صورت منظم تصادفی برداشت شد. درختان اندازه­گیری­شده در همه قطعات نمونه به شش طبقه مساوی از نظر قطر متوسط تاج تقسیم و در هر طبقه محصول 10 درخت اندازه­گیری شد. علاوه بر این برای هر درخت انتخاب­شده ویژگی‌هایی شامل ارتفاع کل درخت، قطر برابرسینه، قطر متوسط تاج و نسبت تاج (درصد نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل درخت) نیز اندازه‌گیری شد. نتایج تحلیل تولید میوه در طبقات قطری تاج نشان داد بین طبقه­های مختلف قطری تاج از نظر تولید میوه تفاوت معنی­داری وجود دارد. نتایج حاصل از مدل­سازی برآورد میوه زالزالک با استفاده از تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد که مدل خطی با متغیرهای قطر برابرسینه و ترکیب قطر متوسط تاج و نسبت تاج، بهترین مدل از نظر معیارهای انتخاب مدل است. نتیجه اعتبارسنجی مدل نیز این نتیجه را تأیید کرد. نتایج تخمین این مدل نشان داد میانگین تولید میوه 7/150 کیلوگرم در هکتار است. برای این مقدار تولید در سطح 50 هکتار مورد بررسی تولید 7535 کیلوگرمی و درآمد 301400000 ریال را می­توان تخمین زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling estimation of fruit productivity of Crataegus aronia L. trees in Chahar-Tagh forest reserve in Chaharmahal and Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • fateme rafiee 1
  • ali jafari 1
  • yuosef askari 2
1 shahrekord university
2 Ph.D in forestry, Shahrekord University
چکیده [English]

The main purpose of this study was to model fruit production in different crowns’ diameter classes of hawthorn trees in a part of Chahar-Tagh forest located Chaharmahal and Bakhtiari province. 30 circular plots, each with 1500 m2, were conducted using systematic random network. The trees were divided into 6 diameter classes of the crown and in each diameter class, fruits of 10 trees were measured. In addition, for each selected tree, total height, diameter at breasts height (dbh), diameter of crown and crown ratio were also measured. The results showed that there is a significant difference between crown diameters in terms of fruit production. The results of modeling estimation of hawthorn fruit using one-way ANOVA showed that linear model with variables of dbh and the combination of average diameter of crown and crown ratio are the best variables in terms of model selection criteria. The result of model validation also confirmed this result. The results of the model showed that the average fruit production was 150.7 kg/ha. Totally, for 50 hectares of forest reserve, a production of 7535 kg fruit estimated which provide an income of 301400000 Rials for local communities.

- Alijanpour, A., 2016. Quantitative analysis of fruit production of Cornus mas L. in Arasbaran forests, Journal of Forest Research and Development, 2(1): 49-62. (In Persian)
- Alirezalu, A., N. Ahmadi, P. Salehi, A. Sonboli, M. Ayyari & H. Hatami Maleki, 2015. Antioxidant capacity in different organs of Hawthorn various species (Crataegus spp.), Journal of food Research, 25(2): 325-338. (In Persian)
- Askari, Y., M. Zobeiri & H. Sohrabi, 2013. Comparison of five distance sampling methods for estimating quantitative characteristics of Zagros Forests, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(2): 316-328. (In Persian)
- Bahari-Sahloul, R., S. Ammar, R. B. Fredj, S. Saguem, S. Grec, F. Trotin & F. H. Skhiri, 2009. Polyphenol contents and antioxidant activities of extracts from flowers of two Crataegus aronia L. varieties, Pakistan Journal of Biological Sciences, 12(9): 660-668.
- Bernatoniene, J., R. Masteikova, D. Majiene, A. Savickas, E. Kevelaitis, R. Bernatoniene, K. Dvorackova, G. Civinskiene, R. Lekas, K. Vitkevicius & R. Peciura, 2008. Free radical- scavenging activities of Crataegus monogyna extracts, Journal of Medicina, 44(9): 706-712.
- Burgner, M. & S. Walter, 2007. Trade measures-tools to promote the sustainable use of NWFP?: An assessment of trade related instruments influencing the international trade in non-wood forest products and associated management and livelihood strategies, Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) Press.
- Chang, Q., Z. Zuo, F. Harrison & M. S. S. Chow, 2002. Hawthorn, Journal of Clinical Pharmacology, 42(6): 605-612.
- Darabi, P., B. Tavakoli-far, G. Vaezi & K. Keramati, 2012. Effects of Intra cerebro ventricular Injection of Alcoholic Extract of hawthorn (Crataegus melanocarpa) leaves on Fear Behavior in Presence Pentylenetetrazole (PTZ) in Adult Male Rat, Journal of Medicinal Plants, 11(4): 202-212. (In Persian)
- Eftekhari, A., 1998. Rehabilitation and exploitation project of natural gum in the affected area of Kamyaran County. MSD thesis. Natural Resources Office of Kurdistan Province, 47 p. (In Persian)
- FAO, 1995. Towards a harmonized definition of non-wood forest products. Accessible online at: http://www.fao.org/docrep/x2450e/x2450e0d.htm.
- Fuwape, J. A. & J. C. Onyekwelu, 1997. The economic values of non-wood forest products in Nigeria, XI WFC Proceedings (Antalya), 3: 241-249.
- Ghanbari, S., M. Zobeiri, S. M. Heshmatol-Vaezin & T. Shamekhi, 2010. Estimation of fruit production of Cornelian cherry (Cornus mas L.) and Hazelnut (Corylus avellana L.) in Arasbaran forests, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 18(4): 609-620. (In Persian)
- Ghanbari, S., S. M. Heshmatol-Vaezin, M. Zobeiri & T. Shamekhi, 2011. Quantitative and financial evaluation of cornelian cherry (Cornus mas) collecting in Arasbaran forests, Journal of forest and wood product, 64(3): 307-319. (In Persian)
- Heidari, R. H., M. Zobeiri, M. Namiranian & H. Sobhani, 2009. Comparison of circular plot and transect sampling methods in the Zagros Oak Forests (Case study: Educational and research forest of Razi University, Kermanshah province), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(3): 359-368. (In Persian)
- Hossein-Zadeh, J., 1996. An assessment of the economic gathering, leaching of seed oil and social issue for Pistacia atlantica trees in Ilam province. M.Sc. Thesis. Department of forestry and forest economics. Faculty of Natural resources. Karaj, Iran, 141 p. (In Persian)
- Jahanbazi, H., Y. Iranmanesh & M. Talebi, 2006. Seed production potential of pistachio forests of Chaharmahal and Bakhtiari province and its economical effects on dwellers welfare, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14(2): 159-168. (In Persian)
- Keyvan-Behju, F., S. Ghanbari & Gh. Moradi, 2017. Study on production amount and importance of forest by products in forest household’s income at Rudsar, Guilan Province, case study: Medlar (Mespilus germanica) fruit, Journal of Forest Research and Development, 3(2): 147-162. (In Persian)
- Liu, P. Z., H. Kallio, D. G. Lu, C. S. Zhou, S. Y. Ou & B. R. Yang, 2010. Acids, Sugars, and Sugar Alcohols in Chinese Hawthorn (Crataegus spp.) Fruits, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(2): 1012-1019.
- Marvie-Mohajer, M. R., 2011. Silviculture. 3nd Edition. University of Tehran press, Tehran, 418 p. (In Persian)
- Mozaffarian, V., 2004. Iranian Trees and Shrubs. Farhang-e-Moaser press, Iran, Tehran, 991 p. (In Persian)
- Sedaqat, R., M. Roghani & M. Zarei, 2009. Effects of Oral Crataegus Spp. Branchlet on Serum Concentration of Glucose and Lipid and Protection of Beta Cells in Diabetic Rats, Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism, 11(3): 323-329. (In Persian)
- Tabatabaei, M. & F. Ghasriani, 1992. Natural Resources of Kurdistan (Forests and Rangelands), Cultural Center Publications, Central Office of Research Training Center of Tehran University, 767 p. (In Persian)
- Zhang, Z., Q. Chang, M. Zhu, Y. Huangc, W. K. K. Hoa & Z. Y. Chena, 2001. Characterization of antioxidants present in hawthorn fruit, Journal of Nutritional Biochemistry, 12(3): 144-152.