دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1398، صفحه 513-672 
اثر کود دامی و ورمی‌کمپوست بر افزایش تحمل شوری گیاه باران طلایی‌

صفحه 541-556

10.30466/jfrd.2019.120793

مریم دهستانی اردکانی؛ مسعود دشتی؛ مصطفی شیرمردی؛ علی مومن پور


باززایی درون شیشه‌ای گیاه سپستان (Cordia myxa L.) به روش اندام‌زایی مستقیم‌

صفحه 657-672

10.30466/jfrd.2019.120801

هما بساک؛ محمدحسین دانشور؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ امین لطفی جلال آبادی