تغییرات زی‌توده روی‌زمینی درختان حاصل از وقوع آشفتگی‌های کوچک در جنگل‌های آمیخته راش (Fagus orientalis Lipsky) (بررسی موردی: طرح جنگلداری سوردار- انارستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی و مقدار تغییرات زی‌توده روشنه‌سازها در جنگل‌های راش طرح جنگل‌داری سوردار- انارستان نور انجام شد. بدین منظور عرصه‌ای به مساحت حدود 100 هکتار انتخاب و با آماربرداری صددرصد از روشنه‌ها، مشخصه‌های فیزیوگرافی، سطح روشنه، قطر برابرسینه و ارتفاع درختان روشنه‌ساز اندازه‌گیری و سن روشنه برآورد شد. نتایج نشان داد که زی‌تودۀ روی‌زمینی درختان روشنه‌ساز‌ با تغییر مشخصه‌های فیزیوگرافی و مساحت روشنه تاجی اختلاف معنی‌داری را نشان نمی‌دهد ولی با توجه به نوع گونه، سن روشنه و نوع آشفتگی اختلاف معنی‌داری وجود دارد. میانگین رتبه زی‌تودۀ درختان روشنه‌ساز در روشنه‌های ناشی از باد کمترین و در روشنه‌های بهره‌برداری دارای بیشترین مقدار بودند. نتایج نشان داد که بیشتر انواع آشفتگی‌ها فقط سبب حذف مقدار اندکی (4/0 درصد) از زی‌تودۀ روی‌زمینی موجود در جنگل می‌شوند. اثر آشفتگی بر روی زادآوری ابتدا اندک به‌نظر می‌رسد ولی در ادامه اثر چشمگیری بر آن‌ و استمرار جنگل دارد؛ بنابراین با شناخت بهتر آشفتگی‌های موجود که مهم‌ترین عوامل آن در منطقه، باد، دیرزیستی و بهره‌برداری بودند، می‌توان به استمرار تولید و پایداریجنگل‌ها کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in aboveground biomass resulting from disturbance in natural beech Forests at small scale (Fagus orientalis Lipsky) (Case study: Sourdar-Anarestan Forestry Plan, Ma-zandaran province)

نویسندگان [English]

  • Karam Ali Zabihi 1
  • Asadollah Mataji 2
  • Sasan Babaie Kafaki 3
  • Reza Akhavan 4
1 Ph.D. Student of Silviculture and Forest Ecology, Faculaty of Natural Resources, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Tehran, I. R. Iran
3 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and the environment, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Research Institute of Forest and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate characteristics and amount of biomass chages of gap makers in beech forests of Sourdar-Anarestan Forestry Plan, Noor. For this purpose, an area of 100 hectares was selected and physiographic characteristics, area and age of the gaps, also the diameter and height of the gap maker trees were measured by a full inventory whithin the gaps. The results showed that there is not a significant difference between the gap maker aboveground biomass changes in the studied area with physiographic characteristics and the canopy area of the stand, but there is a significant difference between gap maker species, gap age and the type of disturbance (α=0.01). The mean rank of gap maker trees biomass in the wind created gaps was the lowest value, and in the forest harvesting created gaps was the highest rank. The result of this study have shown, most type of disturbances only remove a small amount of biomass on the aboveground biomass in forests. The effect of disturbance on regeneration seems small at first, but then it has a significant effect on it and forest continuity. Therefore, by better understanding the existing disturbances, the most important factors of which in the region were wind, longevity and exploitation, it is possible to help the continuation of forest production and sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dead tree
  • Exploitation
  • Gap maker
  • Perturbation
  • Wind