دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 543-729 
اثر تنظیم‌کننده‌های رشدی گیاهی در ریزازدیادی آردوج (Juniperus foetidissima)

صفحه 573-591

10.30466/jfrd.2020.120884

ایوب فتح اللهی قره چبوق؛ احمد علیجانپور؛ بهمن حسینی؛ عباس بانج شفیعی


برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل های بلوط فارس

صفحه 715-729

10.30466/jfrd.2020.120880

سید مهدی حشمت الواعظین؛ طوبی روستا؛ علی اکبر نظری سامانی؛ منصور زیبایی؛ پدرام عطارد؛ سید کاظم بردبار