تأثیر متغیرهای اقلیمی (دما و بارش) بر خصوصیات رویشی درختان (بررسی موردی: جنگل فریم)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

4 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه ساراگوسا، اسپانیا

چکیده

در این پژوهش تأثیر متغیرهای اقلیم (دما و بارش) بر رویش قطری، سطح مقطع و حجم درختان در سطح قطعات نمونه ثابت در جنگل­ شمال ایران بررسی شده است. 313 قطعه‌نمونه ثابت برای ایجاد رابطه همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. این قطعات نمونه واقع در بخش جوجاده جنگل فریم هستند. با استفاده از اطلاعات آماربرداری که در سال­های 1382 و 1392 در این بخش انجام شد، مدل­های رویشی طی یک دوره 10 ساله در قطعات نمونه ثابت به­دست آمد. از متوسط قطر برابرسینه و سطح مقطع برابرسینه و حجم به­عنوان متغیرهای مرتبط با مدل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل رویش قطری، سطح مقطع و حجمی به­ترتیب با 83 درصد، 94 درصد و 90 درصد همبستگی، دقت مناسبی دارد. همچنین قطر برابرسینه، سطح مقطع برابرسینه، سطح مقطع قطورترین درختان، حجم و عوامل اقلیمی مهم­ترین مشخصه­ها در تغییرات رویش در سطح قطعه­نمونه بودند. درآخر، نتایج نشان داد با استفاده از مدل­های رویشی می­توان با دقت مناسبی، رویش درختان و عوامل تأثیرگذار بر آن را تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of climate variables (temperature and precipitation) on growth characteristics of trees (case study: Farim forest)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Kosar Hamidi 1
  • Asghar Fallah 2
  • Mahmoud Bayat 3
  • Martin de Luis 4
1 PhD graduated, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agriculture sciences and Natural Resource University, Sari, Mazandaran, Iran
2 Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agriculture sciences and Natural Resource University, Sari, Mazandaran, Iran
3 Assistant Prof., Forest Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO).Tehran, Iran
4 Associate Prof., Department of Geography and Territorial Planning, Zaragoza University, Zaragoza, Spain
چکیده [English]

In this study, the effect of climate variables (temperature and precipitation) on diameter growth, basal area and volume of trees on the surface of Permanent sample plots in North of Iran were investigated. In this research, 313 permanent sample plots were used for correlation modeling. These sample units are located in the Jojadeh district, farim Forest. Using growth data obtained during 2003 and 2013 in this section, the growth model was obtained during a ten-year period in permanent sample plots, Also, the mean diameter, basal area and volume were used as variables related to the model. The results of this research showed that the model of growth, diameter basal area and volume with 83%, 94% and 90% correlation, respectively, have good accuracy. In addition, diameter at breast height, basal area at ​​breast height, basal area of the thickest trees, volume and climatic factors were the most important characteristics in the variation of growth in the plot area of ​​the specimen. Finally, the results showed that by using growth models, we could determine tree growth and its effective factors with proper accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Farim forest
  • Permanent sample plots
  • Growth model