تأثیر متغیرهای توپوگرافی و خاک بر تغییرات پوشش گونه‌های علفی در جنگل‌‌های حوضه 7 اسالم، تالش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

4 استاد گروه جنگلداری، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه فرایبورگ، آلمان

چکیده

این پژوهش برای شناخت رابطه گونه­های علفی با عوامل محیطی، در جنگل حوضه 7 اسالم انجام شده است. 17 ترانسکت خطی با 1600 متر گرادیان ارتفاعی و با فاصله افقی 3000 متر از یکدیگر در منطقه پیاده شد. سپس در امتداد ترانسکت­ها 46 قطعه­نمونه 400 متر مربعی با اختلاف ارتفاع 200 متر در نظر گرفته شد. برای تعیین درصد پوشش علفی، سه قطعه نمونه 25 مترمربعی در امتداد قطر پلات اصلی و در داخل آن، قطعه نمونه یک­متر­مربعی مورد استفاده قرار گرفت. درصد شیب و جهت جغرافیایی به­عنوان متغیر مستقل و مقدار فراوانی- پوشش هرگونه علفی بر اساس معیار دومین به­عنوان متغیر تابع ثبت شدند. سپس از هر ایستگاه نمونه خاک به­منظور تجزیه و تحلیل عوامل خاکی برداشت شد. برای ﺑﺮرﺳﯽ ارتباط گونه­ها با ﻋﻮاﻣﻞ محیطی از آنالیز تطبیقی متعارفی (Canonical Correspondence Analysis = CCA) و برای تعیین نوع رابطه از آنالیز رگرسیون چند­گانه (Multiple Regression) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. بر اساس نتایج، خصوصیات خاک بیشترین تأثیر را بر درصد پوشش گونه­ها نشان دادند و از بین خصوصیات خاک، کربن آلی، فسفر و پتاسیم مهم­ترین عوامل بودند. در گونه­های متعلق به تیره گندمیان با افزایش سیلت، درصد پوشش افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of topographical variables and soil characteristics on herbaceous forest floor in Asalem Watershed basin NO.7, Talesh

نویسندگان [English]

  • Fazel Khodaparast 1
  • Hassan Pourbabaei 2
  • Ali Salehi 3
  • Albert Reif 4
1 Guilan university , faculty of natural resource
2 Dep of forestry, Faculty of natural resorces guilan university
3 Guilan university
4 Germany -freiburg
چکیده [English]

This study was carried out in Asalem Watershed basin NO.7 In order to determine relationship between the percentages of herbaceous cover with environmental factors. 17 linear transects with about 1600 m elevational gradient and 3000 m horizontal distance were selected. For this purpose, 46 plots of 400 m2 were selected by field survey within 200 m intervals along the elevational gradient. Within each plot, three quadrates (5 × 5 m) on the diagonal line were chosen and internal (1 × 1 m) quadrates were used for investigation herbaceous cover. Independent variables including aspect, slope and dependent variables including abundance and percentage of cover were recorded by using Domin’s criterion in each plot. In addition, soil samples were taken from three soil cores at each plot. The most effective factors on herbaceous cover percentage were obtained using Canonical Correspondence Analysis and multiple regression method. Results indicated that Soil characteristics showed the highest impact on percentage of herbaceous cover and the most important factors were soil organic matter, phosphorus and Potachium content. The cover percentage in the species belonging to the Poaceae increased with increasing percentage of silt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbaceous species
  • elevational gradients
  • Canonical Correspondence Analysis
  • multiple regression method
  • Asalem region