برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل های بلوط فارس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 جنگلداری و اقتصاد جنگل، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

5 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

6 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

این پژوهش با هدف برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب (فیزیکی-شیمیایی) در جنگل­های بلوط استان فارس انجام شد. برای ارزش­گذاری تولید کیفیت آب از روش­های هزینه خدمت جانشین (تصفیه آب) و هزینه پیشگیری­شده بهره گرفته شد. ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب بر اساس تابع موجود تولید کیفیت آب و تولید سالانه آب با­کیفیت در جنگل­های منطقه پژوهش و نیز تابع هزینه تصفیه آب برآورد شد. تولید سالانه آب با­کیفیت (رواناب و ذخیره آب در خاک) به کمک واسنجی و شبیه سازی مدل وپ (WEPP)  در جنگل­های منطقه پژوهش محاسبه شد. تابع هزینه تصفیه آب به کمک تابع ترانس لوگ و داده­های 19 تصفیه­خانه کشور به قیمت­های جاری سال 1396 برآورد شد. نتایج نشان داد، تولید سالانه آب باکیفیت در جنگل­های بلوط فارس 2573 مترمکعب در­هکتار است و با هر یک­درصد افزایش تاج­پوشش جنگلی، هزینه­ تصفیه هر مترمکعب آب 11/0 درصد کاهش می­یابد. بر این اساس، کمینه ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل­های بلوط فارس با نرخ خالص تنزیل 2 درصد و به قیمت­های جاری سال 1396، 605 میلیون ریال در هکتار برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the economic value of water quality provision in the Fars oak forests (Iran)

نویسندگان [English]

 • Seyed Mehdi Heshmatol Vaezin 1
 • Touba Rousta 2
 • Aliakbar Nazarisamani 3
 • Mansour Zibaei 4
 • Pedram Attarod 5
 • Seyed Kazem Bordbar 6
1 Associate Professor of Forestry and Forest Economics department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran .
4 Agricultural Economics department, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Iran.
5 Faculty of Natural Resources, University of Tehran
6 Associate Professor of Fars Agricultural Research, Education & Extension Center, Agricultural Research, Education & Extension Organization AREEO, Iran.
چکیده [English]

This research aims to estimate the economic value of water quality(physico-chemical) provision in the Fars oak forests (Iran). The economic value of water quality provision was assessed using substitute cost (water treatment) and cost avoided methods. Economic value of water quality provision was estimated based on the existing water quallity function and the annual high-quality water produced in the studied forests as well as the water treatment cost function. The annual provision of high-quality water (runoff and soil water storage) was estimated through calibrating and simulating the WEPP (Water Erosion Prediction Project) model in the studied forests. The water treatment cost function was estimated using translog function and the data of 19 water treatment plants at current prices of 2017. The result showed that a hectare of Fars oak forests provides 2573 cubic meter of high-quality water annually. Moreover, 1% raise in forest crown cover found to decrease the cost of water treatment by 0.11%. As such, the minimum value of water quality provision in the Fars oak forests with 2% real discount rate and current prices of 2017 was estimated to be 605 million IRR (Iranian Rials) per hactare. Further research is required to estimate the economic value of water quality provision (biological and physico-chemical), especially compared to agriculture and urban alternative land uses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Substititue cost method
 • Water quality function
 • Water quality index
 • Water treatmen cost function
 • WEPP model