اثر تنظیم‌کننده‌های رشدی گیاهی در ریزازدیادی آردوج (Juniperus foetidissima)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران.

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ایران

4 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف بهینه­سازی تکثیر درون شیشه آردوج تحت تیمارهای مختلف پرآوری و ریشه-­زایی انجام شد. نمونه­های گیاهی مورد نیاز از شاخه­های یک‌ساله سالم و جوان پایه­های این‌گونه از جنگل­های ارسباران جمع­آوری شدند. این پژوهش به­صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا و داده­ها با استفاده از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. برای باززایی مستقیم از تیمار تنظیم­کننده­های رشد گیاهی BAP، KIN و TDZ در چهار سطح (صفر، 1، 3، 5 میلی­گرم در لیتر) به­صورت مجزا و یا در ترکیب با IAA در سه سطح (صفر، 1/0 و 5/0 میلی­گرم در لیتر) استفاده شد. همچنین برای بررسی ریشه­زایی در آردوج، شاخساره­هایی با ارتفاع بیش از یک سانتی­متر، در محیط­های کشت پایه OM، MS، DKW،WPM ، MS 2/1 و MS 4/1 حاوی IBA (نیم میلی­گرم در لیتر) کشت شدند. در این بررسی شاخص­های پاسخ به کشت بافت از قبیل درصد زنده­مانی، درصد باززایی، تعداد شاخساره، طول شاخساره و درصد ریشه­زایی بررسی شد. در بین تیمارهای تنظیم­کننده­های رشد گیاهی، بیشینه تولید شاخساره (82/3، 78/2 و 67/1 شاخساره در هر ریزنمونه) به­ترتیب در محیط کشت MS تکمیل‌شده با 1 میلی­گرم در لیتر BAP و 1/0 میلی­گرم در لیتر IAA، 3 میلی­گرم در لیتر کینتین (KIN) و 3 میلی­گرم در لیتر تیدیازورون (TDZ) به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different plant growth regulators on micropropagation of Juniperus foetidissima Willd.

نویسندگان [English]

  • Ayoub Fathollahi Qarachoboogh 1
  • Ahmad Alijanpour 2
  • Bahman Hosseini 3
  • Abbas Banj Shafiei 4
1 Ph.D. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Iran
2 Associate Professor, Forestry department, Faculty of Agricalture and Natural Resources, Urmia University, Iran
3 Associate Professor, Horticultural Department, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran
4 Urmia University
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of optimizing in vitro proliferation of J. foetidissima under various proliferations and rooting treatments. For this purpose, the plant samples were collected of healthy and young annual branches of this species without symptoms of disease and deficiency from Arasbaran forests. This experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design and data were analyzed using two-way GLM. In order to test micro propagation, well established explants were treated with BAP, KIN and TDZ growth regulators at 4 levels (0, 1, 3, 5 mg / l) individually or in combination with IAA at three levels (0, 0.1 and 0.5 mg / l). Various parameters such as survival percentages, regeneration percentage, number of shoots and shoot length were considered. Also in order to survey rooting in J. foetidissima, shoots over 1 cm height were cultured in OM, MS, DKW, WPM, 1/2 MS and 1/4 MS media containing IBA (0.5 mg/l) and rooting percentage was recorded. Results revealed that, there was a significant difference at 5% level between different experimental treatments. In BAP and IAA experiments, the highest shoot proliferation (3.82, 2.78 and 1.67 shoots per explant) were obtained in MS medium supplemented with BAP (1 mg/l) and IAA (0.1 mg/l), KIN (3 mg/l) and TDZ (3 mg/l) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juniperus foetidissima
  • Plant Growth Regulators
  • Micro propagation
  • Rooting