ویژگی‌های کمی زادآوری روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری و طبیعی در سطوح ارتفاعی متفاوت در جنگل‌های راش شرقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه ارومیه

3 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ، ایران.

4 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گرایفسوالد ، گرایفسوالد ،آلمان.

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه وضعیت کمی زادآوری در روشنه­ها با سطوح مختلف در جنگل مدیریت­شده و جنگل مدیریت­نشده در طبقات ارتفاعی مختلف بود. 72 روشنه در سه طبقه سطحی به­همراه 18 قطعه نمونه کنترل در زیر پناه پوشش تاجی به­صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد تا ارتفاع 1400 متری بین میانگین فراوانی نسبی نهال­ها هم در بین روشنه­­ها و هم بین روشنه­ها و زیر پناه پوشش تاجی در توده­های مدیریت­شده و توده­های مدیریت­نشده اختلاف معنی­داری وجود ندارد؛ اما با افزایش ارتفاع از سطح دریا فراوانی نسبی نهال­های راش در توده­های مدیریت­نشده در روشنه­های کوچک افزایش می­یابد. همچنین فراوانی نسبی نهال­های راش در ارتفاع 1200-1000 و 1600-1400متر از سطح دریا در روشنه­های کوچک بین پارسل مدیریت­نشده و پارسل مدیریت­شده تفاوت معنی­داری را نشان داد. در حالی­که فراوانی نسبی نهال­های راش در ارتفاع 1400-1200 متر در روشنه­های متوسط اختلاف معنی­داری را بین دو توده نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد که عامل ارتفاع از سطح دریا یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر استقرار زادآوری و رشد نهال­­ها در روشنه ­ها محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative charachteristics of regeneration in natural and harvested made canopy gaps in different elevations in oriental beech (Fagus orientalis) forests

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Faraji 1
  • Javad Eshaghi Rad 2
  • Pejman Parhizkar 3
  • Michael Manthey 4
2 Faculty of Natural Resources, Urmia University
3 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Greifswald University, Greifswald, Germany.
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the quantitative regeneration status of gaps with different areas in managed and unmanaged forests at different elevations. 72 gaps in three size classes and 18 control plots under canopy cover were randomly selected. The results showed that up to an elevation of 1400 m, there was no significant differences between the average relative abundance of seedlings among the gaps and also between gaps and under canopy cover in both managed and unmanaged stands. However, with increasing elevation, the relative abundance of Fagus orientalis Lipsky increased in unmanaged stands in small gaps. Also, the relative abundance of Fagus orientalis Lipsky at elevation of 1000-1200 and 1400-1600 m in small gaps showed a significant difference between unmanaged and managed stands. While the relative abundance of Fagus orientalis Lipsky at an elevation of 1200-1400 m in medium size gaps showed none-significant difference between the two stands. The results of this study showed that the elevation is one of the most important and influential factor on the establishment of regeneration and growth of seedlings in canopy gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy
  • Fagus orientalis Lipsky
  • Gap
  • Elevation gradient
  • Management