بررسی ترکیب و تنوع گونه‌های گیاهی در رویشگاه انجیلی (Parrotia persica C.A.Mey.) در جنگل چفرود گیلان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

2 دانشگاه گیلان

10.30466/jfrd.2022.53848.1570

چکیده

داده‌های ترکیب و تنوع پوشش گیاهی از مهم‌ترین اطلاعات پایه برای شناخت ظرفیت طبیعی و هدف‌گذاری برای مدیریت اصولی رویشگاه‌های جنگلی به شمار می‌روند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ترکیب و تنوع گیاهی در رویشگاه انجیلی واقع در جنگل چفرود در غرب استان گیلان انجام شد. به این منظور، پنج قطعه‌نمونه یک هکتاری به صورت انتخابی در توده‌های کمتر دست خورده انجیلی برداشت شد. در هر قطعه نمونه، تمامی گونه‌های درختی و درختچه‌ای شناسایی شدند. همچنین، 16 ریز قطعه‌نمونه چهار مترمربعی در هر قطعه نمونه به صورت سیستماتیک تصادفی اجراء و تمامی گونه‌های علفی در آن شناسایی و ثبت شد. شکل زیستی گونه‌ها با استفاده از روش رانکایر، نواحی رویشی به کمک روش زُهَری و تنوع زیستی کل با استفاده از ناهمگنی سیمپسون، غنای منهنیک و یکنواختی اسمیت ویلسون به دست آمدند. نتایج حاصل از بررسی ترکیب رستنی‌های رویشگاه، 71 گونه گیاهی متعلق به 59 جنس و 43 خانواده را نشان داد. خانواده Rosaceae با 8 گونه و Cyperaceae و Poaceae هر یک با 4 گونه غنی‌ترین خانواده‌های گیاهی موجود در این رویشگاه بودند. همچنین، فانروفیت‌ها با 44 درصد و همی‌کریپتوفیت‌ها با 25 درصد بالاترین شکل زیستی را به خود اختصاص دادند. به علاوه، از نظر پراکنش جغرافیایی بیشترین فراوانی با 52 درصد مربوط به عناصر اروپا سیبری به دست آمد. همچنین، تنوع غنا و یکنواختی کل عناصر به ترتیب 86/0، 08/1 و 65/0 محاسبه شد. در نتیجه در فرآیند مدیریت یا حفاظت از رویشگاه‌های انجیلی، فانروفیت‌ها و همی‌کریپتوفیت‌ها، عناصر اروپا سیبری و خانواده روزاسه باید در اولویت توجه باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of composition and diversity of vegetative cover of Persian ironwood (Parrotia persica C.A.Mey) site, Chafroud’s forest of Guilan province

نویسندگان [English]

  • Saman Pourabbasi Shiraz 1
  • Hasan Pourbabaei 2
1 MSc. Graduate of Silviculture and Forest Ecology, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, , sowme`eh Sara, I.R. Iran
2 University of Guilan
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the composition and diversity of plants in the Persian ironwood habitat in the Chefrood forest in western Gilan province. For this purpose, five one-hectare sample plots were randomly selected in less disturbed Parrotia persica stands. All tree and shrubs species were identified in each sample plot. Also, 16 micro-sample plots of four square meters in each sample plot were executed by randomized systematic method and all herbaceous species were identified and recorded. The life form of species was determined using the Rankier method, geographical distribution of species were classified using Zohari method and total biodiversity was determined using Simpson heterogeneity, Menhenick richness and Smith-Wilson evenness. The results of the study of habitat vegetation showed 71 plant species belonging to 59 genera and 43 families. The family of Rosaceae with eight species and Cyperaceae and Poaceae each with four species were the richest plant families in this habitat. Phanrophytes with 44% and hemicryptophytes with 25% had the highest percentage of biological form. In terms of geographical distribution, the highest frequency was obtained with 52% related to Siberian European elements. Also, richness diversity and total element uniformity were calculated to be 0.86, 1.08 and 0.65, respectively. As a result, in the process of managing or protecting Parrotia persica habitats, phanrophytes and hemicryptophytes, elements of Siberian-Europe and the Rosaceae family should be given priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floristic form
  • plant diversity
  • Geographical Distribution
  • Persian ironwood habitat