دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 113-233