ارزیابی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های قره‌قات (Ribes biberistentii L.) در حوزه آبخیز ایلگنه چای در منطقه ارسباران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 - استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 دانش آموخته دکتری، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار، گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز

10.30466/jfrd.2022.53987.1582

چکیده

میوه قره‌قات از ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بالایی برخوردار است و کشور ایران یکی از مهمترین مراکز تنوع گیاه ارزشمند این میوه محسوب می‌‌شود. لذا در پژوهشی پتانسیل این گیاه دارویی ارزشمند در کارهای اصلاحی، تنوع مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و ژنتیکی در منطقه ارسباران مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای اندازه‌‌گیری شده شامل ویژگی‌‌های مورفولوژیکی میوه شامل طول، وزن میوه و ویژگی‌‌های فیتوشیمیایی میوه همچون مواد جامد محلول، فنل‌کل، فلاونوئیدکل، آنتوسیانین‌کل، ویتامین‌ث، ظرفیت‌آنتی‌‌اکسیدانی براساس روش (DPPH) و فعالیت آنزیم‌ پراکسیداز بوده است. نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای نشان داد ژنوتیپ‌های جمع آوری شده به چهار گروه اصلی تقسیم شدند. درگروه نخست 9 ژنوتیپ (R 1; 18; 6; 9; 15; 7; 8; 13; 12) حضور داشتند، ژنوتیپ‌های این گروه درصفات وزن، طول میوه و مواد جامد محلول شباهت‌های بسیاری را دارا بودند. در گروه دوم 3 ژنوتیپ (R 10; 3; 2) حضور داشتند که در صفاتی چون پراکسیداز و آنتی‌اکسیدان شباهت زیادی با هم داشته‌اند. درگروه سوم 4 ژنوتیپ (R 14; 4; 17; 16) حضورداشتند، ژنوتیپ‌های این گروه درصفات فنل و آنتوسیانین شبیه بوده‌اند. در گروه چهارم 3 ژنوتیپ (R5; 11; 19) قرار دارند، که در صفاتی چون مواد جامد محلول و آنتی‌اکسیدان شباهت زیادی دارند، تجزیه کلاستر نتایج حاصل را تایید می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of morphological and biochemical traits of some genotypes of Ribes biberistentii L. in Ilgene Chay watershed in Arasbaran region

نویسندگان [English]

  • Elnaz Golchehreh 1
  • Habib Shirzad 2
  • Bahareh Ghurbani 3
  • Sajad Ghanbari 4
1 MSc. graduated of Horticulture, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, I.R. Iran.
2 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
3 Ph.D. graduated of Horticulture, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
4 Associate Prof., Department of Forestry, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Ahar, Iran
چکیده [English]

Reddish black berry fruit has a high antioxidant capacity and Iran is one of the most important centers of valuable plant diversity of this fruit. Therefore, in a study, the potential of this valuable medicinal plant in breeding, morphological, phytochemical and genetic diversity in Arasbaran region was investigated. The measured parameters included fruit morphological characteristics including fruit length, fruit weight and phytochemical properties of fruit such as soluble solids, phenolic compounds, flavonoids, anthocyanins, vitamin C, DPPH and peroxidase activity. The results of cluster analysis showed that the collected genotypes were divided into four main groups. In the first group, 9 genotypes (R 1; 18; 6; 9; 15; 7; 8; 13; 12) were present. The genotypes of this group had many similarities in terms of weight, fruit length and solids. In the second group, there were 3 genotypes (R 10; 3; 2) that were very similar in traits such as peroxidase and antioxidants. In the third group, 4 genotypes (R 14; 4; 17; 16) were present. The genotypes of this group were similar in phenol and anthocyanin traits. In the fourth group are 3 genotypes (R5; 11; 19), which are very similar in traits such as soluble solids and antioxidants, cluster analysis confirms the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenolic compounds
  • Flavonoids
  • Antioxidant activity
  • reddish black berry