رخداد تغییر اقلیم براساس شاخص‌های دمایی سرد در اکوسیستم جنگلی زاگرس مرکزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.30466/jfrd.2022.53946.1579

چکیده

پدیده زوال و خشکیدگی جنگل ناشی از تغییر اقلیم پدیده‌ای جهانی است و مختص گونه‌ای خاص یا مکان مشخصی نیست. پدیده زوال بلوط جنگل‌های زاگرس از این امر مثتثنی نبوده و علاوه‌بر سایر عوامل از پدیده تغییر اقلیم متاثر بوده است. در این تحقیق به منظورر آشکارسازی رخداد تغییر اقلیم در اکوسیستم جنگل‌های زاگرس استان چهارمحال و بختیاری از شاخص‌های دمایی سرد آشکار کننده تغییر اقلیم استفاده شده است. داده‌های اقلیمی روزانه شامل بارش، دمای حداکثر و دمای حداقل برای دوره آماری 1369-1398 در نزدیکترین ایستگاه‌های سینوپتیک به سایت‌های پایش زوال استخراج گردید. قبل از محاسبه شاخص‌ها، داده‌های ورودی روزانه از نظر کیفیت و همگن بودن بررسی شد و به فرمت مورد نظر جهت ورود به مدل آماده شد. از نرم‌افزارClimPACT در محیط R2.2 جهت اجرای مدل استفاده شد. از بین شاخص‌های استاندارد جهانی آشکارکننده رخداد تغییر اقلیم شاخص‌های دمایی سرد؛ دو روز و دو شب متوالی سرد، تعداد روزهای همراه با یخبندان، تعداد روزهای یخی، درصد فراوانی شب‌های سرد، درصد فراوانی روزهای سرد، دوره سرد دو روزه و دوره سرد شش روزه، استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. تمام شاخص‌های سرد آشکار کننده تغییر اقلیم روند کاهشی و معنی‌داری را نشان دادند و بیشترین کاهش را در دهه آخر بویژه سال 1396 و 1397 تجربه کردند. درصد کاهش شاخص-های دمایی سرد شبانه بیشتراز شاخص‌های دمایی سرد روزانه است. برخی از شاخص‌ها در تمام سایت‌های پایش زوال بویژه در دهه اخیر به شدت کم و تاحدودی محو شدند و با توجه به تدوام افزایش دما در آینده احتمالا تکرارناپذیر خواهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of climate change based on cold temperature indices in Zagros forest ecosystem in Central Zagros

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dargahian 1
  • Mehdi Pourhashemi 2
1 Assistant Prof., , Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Scientific member, Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Decline and drying due to climate change is a global phenomenon and is not specific to a certain species or location. The phenomenon of oak decline in the Zagros forests is no exception and in addition to other factors has been affected by the phenomenon of climate change. In this study, in order to detect the occurrence of climate change in the ecosystem of Zagros forests of Chaharmahal and Bakhtiari province, cold temperature indicators indicating climate change have been used. Daily climatic data for the statistical period 1991-2019 were extracted daily at the nearest synoptic stations to the deterioration monitoring sites. Daily climatic data for the statistical period 1991-2019 were extracted at the nearest synoptic stations to the decline monitoring sites. Before calculating the indicators, daily input data were examined for quality and homogeneity. And prepared in the desired format to enter the model. ClimPACT software in R2.2 environment was used to run the model. Among the global standard indicators detecting the occurrence of climate change, cold temperature indicators; Two days and two nights consecutive cold, number of frosty days, number of icy days, percentage of cold nights frequency, percentage of cold days frequency, two-day cold period and 6-day cold period were extracted and analyzed. The results showed that all cold indicators of climate change had a significant and decreasing trend and experienced the largest decrease in the last decade, especially in 2017 and 2018. The percentage of decrease in cold night temperature indices is more than daily cold temperature

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold temperature indices
  • Climate adaptation
  • ClimPACT model
  • Forest conservation and restoration
  • oak decline