تأثیر اجرای شیوه تک‌گزینی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی و خاک جنگل‌های شفارود

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر تحقیقات و نوآوری، شرکت سهامی جنگل شفارود، رضوانشهر، ایران

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

4 دانشگاه ارومیه، ارومیه

10.30466/jfrd.2022.54038.1588

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیرات مدیریت همگام با طبیعت (شیوه تک‌گزینی) بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توده‌ای جنگلی منطقه شفارود و مقایسه این شاخص‌ها با توده‌های شاهد در آن منطقه است. جمع‌آوری اطلاعات از چهار سری (5، 8، 17 و 18) در چهار طبقه ارتفاعی کمتر از 600، 600 تا 1000، 1000 تا 1500 و بیشتر از 1500 متر از جنگل‌های شفارود انجام شد. در هر سری یک پارسل مدیریت‌شده و یک پارسل شاهد انتخاب و با استفاده از شبکه آماربرداری 100 در 200 متر، در هر پارسل 15 قطعه نمونه دایره‌ای به مساحت 10 آر برداشت شد. تعداد پنج قطعه‌نمونه از هر پارسل به‌صورت تصادفی انتخاب و نمونه‌های خاک برداشت شدند. نتایج نشان داد، میانگین هر دو شاخص قطر و سطح مقطع برابرسینه در منطقه شاهد (11/32 سانتی‌متر، 05/1158 سانتی‌مترمربع) بیشتر از منطقه مدیریت‌شده (93/25 سانتی‌متر، 94/724 سانتی‌متر مربع) بوده و تراکم پایه‌ها در منطقه مدیریت‌شده (66/391) بیشتر از منطقه شاهد (50/317) است. همچنین میانگین قطر برابرسینه در طبقه ارتفاعی بالاتر از 1500، بیشتر از طبقات پایین‌تر است. ازطرفی معلوم شد که مدیریت جنگل به شیوه تک‌گزینی بر هیچ‌کدام از شاخص‌های مورد بررسی خاک تأثیر معنی‌داری نداشته است اما فاکتور ارتفاع از سطح دریا بر تمامی شاخص‌های مورد بررسی خاک تأثیر معنی‌‌دار دارد. پژوهش حاضر نشان داد، اجرای شیوه تک‌گزینی، بهبود مشخصه‌های کمی و کیفی توده های جنگلی مورد بررسی را موجب شده است. همچنین تغییرات مشخصه‌های خاک تحت تأثیر عوامل محیطی بوده و مدیریت به شیوه تک‌گزینی تغییری در شرایط خاک جنگل‌های مذکور ایجاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of single-tree selection method on some quantitative and qualitative characteristics and soil of Shafarood forests

نویسندگان [English]

  • Behroz Karamdost Marian 1
  • Abbas banjshafiei 3
  • Samira Sasanifar 4
1 Director of Research and Innovation, Shafarood Forest Company, Rezvanshahr, I. R. Iran
3 Urmia university
4 Urmia University, Urmia, I.R. Iran
چکیده [English]

Data collection was performed from four series (5, 8, 17 and 18) in four altitudes of less than 600, 600 to 1000, 1000 to 1500 and more than 1500 meters. In each series, one managed parcel and one control parcel were selected and in each parcel, 15 sample plots with an area of 1000 m2 were measured. Five samples from each parcel were randomly selected and soil samples were taken. The results showed that the mean of both indices of diameter at breast height and basal area in the control area (32.11, 1158.05) was higher than the managed area (25.93, 724.94) and the density of trees in the management area (391/66) is more than the control area (317/50). The study of qualitative indicators showed that the percentage of seedlings trees in the managed area was higher than the control area. Regarding soil indices, it was observed that forest management by single selection method did not have a significant effect on any of the studied soil indices. Elevation factor has a significant effect on all soil characteristics. In this way, with increasing altitude, the amount of sand decreases and the amount of clay was increases. changes in the quantitative and qualitative characteristics of the forest have improved the forest conditions. It is also concluded that changes in soil characteristics are influenced by environmental factors and management has not changed the soil conditions of the forest by single selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea level
  • single-tree selection
  • soil indices
  • control
  • Forest management