تغییرات ذخایرکربن خشک‌دارهای بلوط ایرانی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی جنگل‌های زاگرس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تغییرات مقدار ذخیره‌کربن خشک‌دار درختان بلوط ایرانی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در رویشگاه جنگلی قلاجه واقع در استان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور، محدوده‌ای از جنگل‌ قلاجه با دامنه ارتفاعی 2100-1400 متر از سطح دریا انتخاب، و منطقه به هفت طبقه ارتفاعی با اختلاف 100 متر تقسیم‌بندی شد. سپس در سطح هر طبقه ارتفاعی برای برآورد مقدار ذخایر کربن انواع خشک‌دار (سرپا و افتاده)، قطعات نمونه‌ یک هکتاری با سه تکرار پیاده‌سازی شدند.در هر قطعه نمونه ضمن مشخص نمودن شیب و جهت، علاوه بر اندازه‌گیری‌های کمّی در راستای هدف پژوهش در رابطه با خشک‌دارهای سرپا، خط نمونه‌ها به‌طور موازی و با فاصله مناسب از یک‌دیگر برای بررسی و اندازه-گیری‌ کمی خشک‌دارهای افتاده که قطر آنها بزرگتر یا مساوی دو سانتی‌متر بود پیاده شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مقدار ذخیره‌کربن خشک‌دار سرپا و افتاده با عامل ارتفاع از سطح دریا همبستگی معنی‌دار منفی وجود دارد. همچنین نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تغییرات ذخیره‌کربن خشک‌دار درختان بلوط ایرانی در واحدهای مختلف فیزیوگرافی دارای اختلاف معنی‌دار نمی‌باشند که نشان می‌دهد تغییرات ذخیره‌کربن خشک‌دار درختان بلوط ایرانی در منطقه مورد پژوهش مستقل از تأثیرات عوامل فیزیوگرافی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in carbon storage of Quercus brantii Lindl in relation to physiographic factors of Zagros forests

نویسندگان [English]

  • Ali Sarvazad 1
  • asghar fallah 2
  • Ali Asghar Vahedi 3
1 Faculty of Natural Resources, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 sari agriculture & natural resources university
3 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the changes in the amount of dead wood carbon storage of Quercus brantii Lindl in relation to physiographic factors in Qalajeh forest of Kermanshah province. For this purpose, an area of Qalajeh forest with an altitude range of 1400-2100 meters above sea level was selected, and the area was divided into seven elevation classes with a difference of 100 meters. Then, at the level of each elevation class, one-hectare sample plots with three replications were implemented to estimate the amount of standing and fallen dead wood carbon storage. In each sample plot, while specifying the slope and direction, in addition to quantitative measurements in line with the research goal in relation to standing dead wood, the sample line in parallel and at a suitable distance from each other to check and measure the fallen dead wood whose diameter was greater than or equal to 2 cm for Necessary measurements were implemented. the results of Pearson correlation test showed that there is a significant negative correlation between the amount of standing and fallen dead wood carbon storage with the altitude factor. Also, the results of analysis of variance showed that the changes in dead wood carbon storage of Quercus brantii Lindl in different physiographic units did not have a significant difference, which shows that the changes in dead wood carbon storage of Quercus brantii Lindl trees in the study area are independent of the Physiographic factors effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elevation gradient
  • Fallen dead wood
  • Qalajeh
  • Standing dead wood