دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1401، صفحه 235-341