مقایسه تنوع گونه‌‌ای علفی در روشنه‌های جنگل مدیریت‌نشده و روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری (مطالعه موردی: راشستان‌های لیوان-بنفش‌تپه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

شیوه تک‌گزینی یکی از شیوه‌های جنگل‌شناسی نزدیک به طبیعت است که یافته‌های متفاوتی از اجرای آن در جنگل‌ها، گزارش شده است. در این پژوهش، برای تعیین تغییرات احتمالی ناشی از اجرای مدیریت، شاخص‌های تنوع گونه‌‌ای علفی در روشنه‌های یک راشستان مدیریت‌شده به شیوه تک‌گزینی و یک راشستان شاهد (مدیریت نشده) مورد مقایسه قرار گرفت. نوع و درصد پوشش کلیه گونه‌های علفی در پنج قطعه‌نمونه (یکی در مرکز و مابقی در چهار جهت اصلی هر روشنه)، ثبت شدند. مقایسه میانگین‌شاخص‌ها بین دو قطعه مورد بررسی با استفاده از آزمون‌های t ‌مستقل و Mann-Whitney U و در روشنه‌ها با اندازه مختلف با آزمون‌های توکی و Kruskal-Wallis انجام شد. از روش تجزیه و تحلیل خوشه‌ای برای گروه‌بندی روشنه‌های با اندازه‌های مختلف استفاده شد. در روشنه‌های قطعه مدیریت‌شده و مدیریت‌نشده به‌ترتیب 17 و 21 گونه علفی شناسایی شد. چهار گونه فقط در قطعه مدیریت‌شده و هشت گونه فقط در قطعه مدیریت‌نشده حضور داشتند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین شاخص‌های تنوع گونه‌های علفی بین دو قطعه مدیریت‌شده و مدیریت‌نشده وجود ندارد. همچنین تجزیه و تحلیل خوشه‌ای نشان داد که از جهت پوشش علفی روشنه‌های برداشت‌شده از منطقه مدیریت‌شده قابل تفکیک از منطقه مدیریت‌نشده نیستند. بطور کلی مدیریت مبتنی بر شیوه تک‌گزینی تاثیر معنی‌داری بر ترکیب و تنوع پوشش علفی در روشنه‌های ایجاد‌شده پس از گذشت یک دوره دهساله نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The diversity indices of herbaceous species in the unmanaged and man-made forest gaps

نویسندگان [English]

  • Pejman Parhizkar 1
  • Javad Eshaghi Rad 2
  • Hossein Ghorbani 3
1 Assistant Professor, Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
3 Research Expert, Research Division of Natural Resources, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Gorgan, I. R. Iran
چکیده [English]

The single tree selection method is one of the “close to nature” forestry methods, and different findings of its implementation in forests have been reported. In this research, in order to determine the possible changes due to the implementation of management, the indicators of the herbaceous species diversity within gaps of a single- tree selection-managed and an unmanaged beech forest were compared. The cover percentage of all herbaceous species in five sample plots (one in the center and the rest in the four main directions of each gap) were identified and recorded. Cluster analysis was used to classify the gaps with different sizes. 17 and 21 herbaceous species were identified in the gaps of the managed and unmanaged compartments, respectively. Some of the species were present only in the managed and some only in the unmanaged compartment. The results showed that there was no significant difference in the diversity indices of herbaceous species between the two study compartments. Also, the result of cluster analysis showed that the gaps in the management compartment were not classified from those of unmanaged compartment based on herbaceous composition. Generally, selection based management has not significant effect on herbaceous composition and diversity in the created gaps after a decade period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biodiversity
  • Shannon-Wiener
  • Simpson
  • species richness