دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 437-607