ارزیابی بصری تخریب خاک در اثر عملیات بهره برداری به روش چوب کوتاه و تمام درخت در جنگل کاری های غرب گیلان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

3 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

4 دانش آموخته دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

روش‌های متعددی برای ارزیابی کیفیت خاک در راستای مدیریت و ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی آن پیشنهاد شده است. روش ارزیابی بصری تخریب خاک، ابزاری سریع و مؤثر برای ارزیابی ارزان از وضعیت کیفی خاک در عرصه را فراهم می‌کند. هدف این پژوهش، ارزیابی بصری تخریب خاک در اثر عملیات بهره‌برداری به روش چوب کوتاه و تمام درخت در جنگل‌کاری‌های غرب گیلان بود. بدین منظور اطلاعات تعداد 625 نقطه نمونه‌برداری در هر روش به‌منظور ارزیابی تخریب خاک به روش بصری برداشت شد. نتایج نشان داد که روش‌های بهره‌برداری بررسی‌شده، نسبت‌های مختلفی از سطح عرصه را تخریب کردند به‌طوری‌که 36/79 و 92/69 درصد از سطح کل عرصه به‌ترتیب در روش چوب کوتاه و روش تمام درخت تخریب شدند. میزان تخریب در کلاسه مازاد مقطوعات در روش بهره‌برداری چوب کوتاه بیشتر از روش تمام درخت بود. همچنین نتایج نشان داد که میزان کوبیدگی خاک در روش چوب کوتاه (72/18 درصد) بیشتر از روش تمام درخت (08/14 درصد) بود. مازاد مقطوعات، تخریب سطحی و کوبیدگی خاک معمول‌ترین نوع تخریب ایجاد شده توسط روش‌های بهره‌برداری بودند به‌طوری‌که بیشترین میزان تخریب در هر دو روش مربوط به کلاسه تخریب مازاد مقطوعات بود. نتایج آزمون من-ویتنی نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین دو روش بهره‌برداری چوب کوتاه و تمام درخت وجود دارد. به‌طورکلی نتایج نشان داد که نوع روش خروج چوب‌آلات در عملیات بهره‌برداری و چوبکشی اثر مهم و معنی‌داری بر تخریب خاک جنگل به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Visual assessment of soil disturbance causing forest operation by short wood and whole tree methods in western plantations of Guilan

نویسندگان [English]

  • Roya Giahparvar Foumani 1
  • Ramin Naghdi 2
  • Mehrdad Nikooy 3
  • Mehrdad Mirzaei 4
1 MSc graduated in Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
2 Department of Forestry Faculty of natural resources University of Guilan
3 Faculty of Natural Resources, University of Guilan
4 PhD graduated in Forestry Science, University of Guilan
چکیده [English]

Several methods have been proposed to evaluate soil quality in line with its management and provide suitable management solutions. Visual assessment method of soil disturbance provides a quick and effective tool for cheap evaluation of the quality of the soil in the field. Visual evaluation method of soil degradation provides a quick and effective tool for cheap evaluation of soil quality in the field. Aim of study was to visually assessment of soil disturbance due to forest operation by short wood and full tree methods in western plantations of Guilan province. For this purpose, 625 plots were measured in each method based on visual soil assessment method. Results showed that the studied operation methods destroyed different proportions of field areas so that 79.36 and 69.92% of the total area were destroyed in the short wood and full tree methods, respectively. Logging residuals in short wood method was more than to full tree method. Results showed that soil compaction in short wood method (18.72%) was higher than full tree method (14.08%). Logging residuals, shallow disturbance and soil compaction were the most common types of soil disturbance cause by logging methods, so that the highest amount of disturbance in both methods was related to the logging residuals class. The results of U Mann-Whitney test showed that there was a significant difference between the two forest logging methods. In general, the results showed that the type of timber removal method in logging operations and skidding has a significant effect on forest soil disturbance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil assessment
  • forest logging
  • ground skidding
  • wood farming