دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 291-436 
کارآیی تلفیق ابرنقاط TOF و TLS در اندازه گیری مشخصه های کمّی درختان شهری

صفحه 291-302

10.30466/jfrd.2023.54551.1652

معصومه فتح الهی؛ جواد سوسنی؛ علی محمدزاده؛ إتو پوتونن؛ رامین حسین زاده


تأثیر خشک‌دارها بر تغییرات کربن آلی خاک معدنی جنگل‌های اوری (Quercus macranthera C.A. May) شمال کشور

صفحه 317-334

10.30466/jfrd.2023.54573.1656

علی اصغر واحدی؛ مجتبی محمودی؛ کرمعلی ذبیحی؛ محمد متینی زاده؛ مجتبی ایمانی راستاببی


بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی برودار (Quercus brantii) و برآورد میوه آن در توده‌های جنگلی سردشت

صفحه 365-379

10.30466/jfrd.2023.54392.1633

عایشه اسماعیلی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ احمد علیجانپور؛ مرضیه حجاریان؛ سجاد قنبری