تأثیر خشک‌دارها بر تغییرات کربن آلی خاک معدنی جنگل‌های اوری (Quercus macranthera C.A. May) شمال کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

4 دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

5 علوم مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین اثرگذاری خشک‌دارها بر ‌‌تغییرات مقادیر کربن آلی خاک معدنی زیربستر آنها است. تغییرات عنصر آلی مذکور در ارتباط با میزان عناصر غذایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل جذب) زیربستر آلی و معدنی خشک‌دارها در سه رویشگاه جنگل‌های طبیعی اوریِ پانومه‌سر لاویجِ نور، کلنگای نکا و توسکستان گرگان ارزیابی شد. در داخل هر قطعه‌نمونه در بستر زیرین خشک‌دارهای با طول یا ارتفاع بیش از 5/1 متر و قطر برابرسینه یا قطر میانی بیش از 5/7 سانتی‌متر، تجمعات آلی حاصل از پوسیدگی بافت‌های چوبی برداشت شده و بعد از کنار زدن لایه آلی مذکور، لایه معدنی خاک تا عمق 10 سانتی‌متر نمونه‌برداری و برای پردازش شیمیایی به محیط آزمایشگاه منتقل شد. نتایج آزمون اسپیرمن نیز نشان داد که مقادیر کربن آلی و عناصر غذایی بین زیربستر آلی و لایه معدنی خاک خشک‌دارها دارای تغییرات مستقلی از یکدیگر بوده (05/0
P). از طرفی نتایج آزمون ناپارامتریک پرمانوآ دوطرفه نیز نشان داد که اثرات متقابل فرم، گونه و پوسیدگی خشک‌دارها در رویشگاه‌های مورد پژوهش به‌صورت جفتی بر مقادیر کربن آلی خاک معدنی بستر زیرین خشک‌دارها معنی‌دار نبوده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyses of coarse woody debris impacts on soil organic carbon variations in the Hyrcanian Caucasian oak (Quercus macranthera C.A. May) forests

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Vahedi 1
  • Mojtaba Mahmoudi 2
  • karam ali zabihi 3
  • Mohammad Matinizadeh 4
  • mojtaba imani rastabi 5
1 Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education & Extension Organization (AREEO). P.O. Box: 48175-556, Sari, Iran.
2 Research Assistant professor Soil and Water Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sari, Iran
3 Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research Center
4 3- Associate Prof Prof., Research Inistitute of Forests and Rangelands
5 Faculty of Natural Resources, Sari Agriculture Science and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research is to clarify effects of the coarse woody debris on the organic carbon variations in the substrate soil mineral layer based on amount of the nutrients (N, P and K) in the organic accumulations and mineral layer. Three forest sites so called Panomehsar, Kolanga and Tuskestan were selected for implementing the current study. Within each plot beneath the CWDs over than height of 1.5 m and dimensions of 7.5 cm, the organic accumulations resulted from the decay trend were sampled. Besides, the soils mineral layer up to 10 cm depth were sampled after removing the organic accumulations, and were transported to the laboratory. The results of PCA (Principle Component Analysis) showed that beneath the CWDs including higher organic accumulations, amount of the organic carbon and the nutrients were lower in the substrate soil mineral layer. Furthermore, the results of Spearman test indicated that amounts of organic carbon and nutrients in the organic and substrate mineral layers were independent from each other (P > 0.05), and amounts of the organic carbon with Nitrogen were only significantly correlated (P < 0.01). Also, the results of two-way PERMANOVA test indicated that interactions of form, species and decay of the CWDs in the study sites were not significantly effective on the organic carbon under the CWDs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasian oak CWDs
  • High altitude
  • Hyrcanian forests. Organic accumulations
  • PCA