پاسخ های رویشی و فیزیولوژیکی نهال های ارغوان در مواجهه با تنش کم آبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگلداری

2 دانشگاه لرستان.دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگلداری

چکیده

با توجه به تغییرات اقلیمی و ارزش اکولوژیکی گونه ارغوان، آگاهی از میزان مقاومت این گونه نسبت به سطوح مختلف تنش خشکی ضروری است. بنابراین به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی ویژگی‌های رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نهال ارغوان، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار سطح تنش خشکی شامل ظرفیت زراعی 100% (شاهد)، 75% (تنش ملایم)، 50% (تنش متوسط) و 25% (تنش شدید) در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. نتایج نشان داد تنش خشکی شدید باعث کاهش صفات رویشی مانند رویش ارتفاعی نهال، رویش تعداد برگ و زیست ‌توده تر و خشک کل شد، اما رویش حجمی ریشه را افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد تنش خشکی به شدت تمامی پارامترهای تبادلات گازی و رنگدانه‌های فتوسنتزی را تحت تاثیر قرار داده است. به‌طوری که تنش خشکی 25% ظرفیت زراعی باعث کاهش در سرعت فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه‌ای و مزوفیلی، غلظت دی‌اکسید کربن درون سلولی و کارآیی کربوکسیلاسیون شد. مقدار رنگدانه‌های فتوسنتزی ، نیز در سطح تنش 25% ظرفیت زراعی، کاهش نشان دادند. بیش‌ترین مقادیر پارامترهای مذکور در تنش ملایم 75% ظرفیت زراعی حاصل شد. همچنین نتایج نشان داد تنش خشکی باعث افزایش مقدار پرولین و قند محلول شد و در سطح 25% ظرفیت زراعی بیش‌ترین مقادیر را نشان داد. با توجه به ارزیابی صفات رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گونه ارغوان می‌توان بیان کرد، این گونه تا تنش آبی 75% ظرفیت زراعی را بدون ایجاد خسارت تحمل کرده و در صورت کاهش میزان آب تا حد آستانه 25% ظرفیت زراعی، رشد و عملکرد آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Vegetative and physiological responses of purple in the face of water deficit stress

نویسندگان [English]

  • zahra Saeidi Abueshaghi 1
  • babak pilehvar 1
  • Sayed Vahid Sayedena 2
1 lorestan univercity
2 lorestan univercity
چکیده [English]

Due to the climate change and the ecological value of the purple species, knowledge of resistance of this species to different levels of drought stress is essential. In order to investigate the effect of drought stress on morphophysiological and biochemical traits of purple seedlings, an experiment in a completely randomized design with four levels of drought stress including field capacity 100% , 75% , 50% and 25% was performed in greenhouse conditions. The results showed that drought stress reduced morphological traits such as height growth of seedlings, leaf number growth and total wet and dry biomass, but increased root volumetric growth. The results displayed that drought stress strongly affected all parameters of gas exchanges and photosynthetic pigments. Drought stress of 25% of field capacity caused reduction in photosynthesis rate, transpiration, stomatal conductance and mesophilia, intracellular carbon dioxide concentration and carboxylation efficiency. The amount of photosynthetic pigments also showed decrease at 25% of field capacity the maximum values of the mentioned parameters were obtained at mild stress of 75% of the field capacity. The results showed drought stress increased the amount of proline and soluble sugar and showed the highest values at the level of 25% of field capacity. according to the evaluation of morphophysiological and biochemical traits of purple species, it can be said that this species has withstood water stress up to 75% of field capacity without causing damage, and if the of water is reduced to the threshold of 25% of field capacity, its growth will be affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carboxylation efficiency
  • Chlorophyll a
  • Mesophilic conductivity
  • Photosynthesis
  • Proline