ارزیابی میزان زی‌توده، ترسیب کربن و شاخص سطح برگ گونه زالزالک (Crataegus aronia L) در جنگل‌های ایلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه آمار و ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دانشجوی دکتری جنگل‌داری، گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، برآورد زی‌توده، ذخیره کربن و شاخص سطح برگ گونه زالزالک (Crataegus aronia L.) در جنگل‌های‌ سرطاف شهرستان ایلام بود. بدین منظور و با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی، 30 اصله درخت زالزالک انتخاب و متغیرهای ارتفاع درخت، طول تاج، قطر بزرگ و کوچک تاج، متوسط قطر تاج و سطح تاج پوشش اندازه‌گیری شد. سپس برگ‌های یک‌چهارم تا یک هشتم تاج درختان نمونه جمع‌آوری شد. پس از خشک ‌کردن در داخل آون، وزن خشک برگ‌ها تعیین شد. پس از سوزاندن مقدار کافی از برگ‌های خشک‌شده در کوره الکتریکی، وزن مواد آلی و مقدار کربن برگ‌ها به دست آمد. برای محاسبه شاخص سطح برگ از روش وزنی استفاده شد. همچنین برای تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از درختان نمونه به کل جنگل از روش درخت متوسط استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط زی‌توده برگ، ذخیره کربن برگ، مقدار جذب دی‌اکسید کربن از جو به ترتیب 18/99، 61/46، 59/170 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. متوسط شاخص سطح برگ گونه زالزالک برای هر درخت 08/9 و در هکتار منطقه 095/0 محاسبه شد. نتایج بررسی روابط آلومتریک با استفاده از روابط رگرسیونی مدل‌های مختلف نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین متغیر متوسط قطر تاج با متغیرهای زی‌توده و شاخص سطح برگ درختان زالزالک در جنگل‌های ایلام وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد مدل رگرسیونی توانی برای هر دو متغیر وابسته زی‌توده برگ و شاخص سطح برگ دارای بالاترین ضریب تبیین در متغیر مستقل متوسط قطر تاج درختان زالزالک بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of leaf biomass, leaf carbon sequestration and leaf area index of Hawthorn)Crataegus aronia L.( in Ilam forests

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdavi 1
  • Mohsen Akbari 2
  • Mehdi Omidi 3
  • Mostafa Naderi 4
1 Ilam University
2 Dept. Forest Sciences, Ilam University, Pajohesh Str. 69315-516 Ilam,
3 Assistant Professor, Dept. Statistics and Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Ilam University, Ilam, I.R. Iran
4 Ph.D Student in Forestry, Dept. Forest Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, I.R. Iran
چکیده [English]

The objective of present study was to estimate of leaf biomass, leaf carbon sequestration and leaf area index of Cerategus aronia in Sartaf forests of Ilam. For this purpose, 30 trees were selected using random sampling method and height, crown length, large and small crown diameter, mean diameter of crown and area of crown variables were measured. All leaves of 1/4 or 1/8 crown area were collected. After of drying, dry leaves were weighted and calculated. Enough quantity of leaves was burned in electrical kiln to calculate the Carbon storage. The gravimetric method used to calculate the leaf area index. Mean tree method was used to generalize the result to the whole study forest. Based on the results, mean of leaf biomass, mean of leaf carbon sequestration, mean of atmosphere CO2 absorption were 99.18, 46.61 and 170.59 kg per hectare, respectively. The average of leaf area index of hawthorn species in studied area was 9.08 for each tree and 0.095 per hectar. The results of allometric relationships using regression models showed that there is a significant and positive correlation between mean diameter of crown with leaf biomass and leaf area index of hawthorn trees in Ilam forests. In addition, the results showed that the power regression model for both dependent variables of leaf biomass and leaf area index had the highest coefficient of explanation in the independent variable of average crown diameter of hawthorn trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon sequestration
  • Mean tree method
  • Power regression model
  • Leaf Area Index