تعیین مطلوبیت رویشگاه بلندمازو (Quercus castaneifola C. A. Mey ) به منظور برنامه ریزی احیایی با استفاده از مدل سازی پراکنش گونه ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس. مازندران.

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران،

4 گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با وجود پتانسیل جنگل‌های هیرکانی برای حفظ توده‌های بلندمازو، فراوانی این گونه به شدت کاهش یافته‌است و بیشتر توده‌های جوان این گونه به‌طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. این پژوهش با استفاده از یک دیدگاه تلفیقی، پراکنش گونه بلندمازو جنگل هیرکانی را با هدف تعیین مناطق بهینه برای احیای جنگل با استفاده از پنج روش مختلف مدلسازی شامل مدل خطی تعمیم‌‌یافته(GLM) مدل جمعی تعمیم‌یافته( GAM)، تحلیل طبقه‌بندی درختی(CTA)، مدل رگرسیون تقویت‌شده( GBM) و روش‌های جنگل تصادفی(RF)، ارائه می‌دهد. این مدل‌ها از تمام اطلاعات کارتوگرافی موجود با توجه به پراکنش بلوط بلندمازو استفاده می‌کنند. داده‌های توپوگرافی از یک مدل زمین‌دیجیتال به‌دست آمد. نقشه‌های بارندگی و دما براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از شبکه‌ای از ایستگاه‌های هواشناسی کشور و همچنین داده‌های خاک از نقشه های پایگاه Soilgrid مشتق شد. نتیجه‌ی این کار شبکه‌ای از نقاط با وضوح 90 متر است. هر نقطه از این نقشه حاوی مقادیر متناظر برای متغیرهای بیوکلیماتیک، توپوگرافی و خاکشناسی در یک ماتریس داده‌های جغرافیایی است. سپس مهمترین متغیرهای مستقل تاثیر‌گذار در پراکنش بلندمازو شناسایی شد. نتایج نشان داد که وزن مخصوص ظاهری خاک، pH، تغییرات بارندگی فصلی و بارندگی در سردترین فصل سال در تعیین و توسعه رویشگاه این گونه از بیشترین اهمیت نسبی برخوردار بوده و منطقه هیرکانی دارای پتانسیل مطلوب 1/14 درصد برای این گونه است. نقشه مطلوبیت رویشگاه تولید‌شده، به عنوان مبنایی برای طرح‌های احیایی جنگل‌ها به‌ویژه در مناطقی که بیشتر تحت تاثیر تخریب هستند، پیشنهاد می‌شود.این نقشه بیانگر مطلوبیت بالای رویشگاه این گونه در قسمت جنوب غربی هیرکانی می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the habitat suitability of Quercus castaneifolia C. A. Mey In order to plan restoration using species distribution modeling

نویسندگان [English]

  • farzaneh Moghbel Esfahani 1
  • Jalil Alavi 2
  • mohsen hoseini 3
  • Masoud Tabari 4
1 Department of Forest Sciences, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran
2 Department of Forest Sciences, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran
3 Department of Forest Sciences, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran
4 Department of Forest Sciences, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Despite the potential of the Hyrcanian forests to maintain of Quercus castaneifolia, the abundance of this species has decreased drastically and most of the young stands of this species are seriously threatened.This research, using an integrated perspective, shows the distribution Q. castaneifolia species in the Hyrcanian forest with the aim of determining the optimal areas for reforestation using five different modeling methods including GAM,GLM,RF,CTA and GBM. This model uses all available digital cartographic information regarding the distribution of Q. castaneifolia.Topographical data were obtained from a digital earth model (scale 90 meters). Rainfall and temperature maps are based on data collected from a network of weather stations, as well as soil data from Soil Grade database maps. The result of this work is a network of points with a resolution of 90 meters. Each point of this map contains corresponding values for bio climatic, topographic and soil variables in a geographic data matrix. the most important independent variables affecting the distribution Q.castaneifolia were identified. The results obtained from the evaluation of the relative importance of the variables indicate that the amount of organic carbon, pH, changes in seasonal rainfall and rainfall in the coldest season of the year have the greatest relative importance in determining and developing the habitat of this species and the area has a favorable potential of 14.1 The percentage is for this species. The produced habitat suitability map is suggested as a basis for future forest restoration plans, especially in areas that are more affected by destruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suitable habitats
  • Primary and secondary topographic attributes
  • afforestation
  • Hircani