مدل‌سازی موجودی حجمی خشک‌دارهای ریز با استفاده از تحلیل لجستیک در جنگل پژوهشی خیرودکنار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

پژوهش حاضر در جنگل خیرودکنار نوشهر در طرح خوشه‌ای داخل هر قطعه‌نمونه دایره‌ای شکل در راستای شعاع 3/7 متر (در قالب یک خط ترانسکت) و در یک آزیموت ثابت 150 درجه قطر خشک‌دارهای ریز در سه کلاسه قطری 5/2-1، 5/4-5/2 و 5/7-5/4 سانتی‌متر بر مبنای انقطاع محور مرکزی چوب‌های افتاده با خط‌نمونه اندازه‌گیری شد. برای اجرای تحلیل لجستیک رتبه‌ای، مشاهدات (موجودی حجمی) خشک‌دارهای ریز بر مبنای فراوانی به‌ترتیب در کلاسه اول قطری به کلاسه‌های 5/1- 8/0، 3- 5/1 و 5- 3 مترمکعب در هکتار؛ در کلاسه دوم قطری به کلاسه‌های 5/4- 3، 6- 5/4 و 8-6 و 8 > مترمکعب در هکتار و در کلاسه سوم قطری به سه کلاسه 14-10، 18-14 و 18 > مترمکعب در هکتار تفکیک شد. نتایج تحلیلی مدل‌سازی لجستیک نشان داد که گرادیان ارتفاعی بر مبنای آزمون لگاریتم درست‌نمایی (05/0 > P، 06/0 = X2) و ضریب تبیین کاذب نیجل‌کرک (001/0 =Pesudo-R2) دارای اثرات معنی‌دار بر تغییرات موجودی حجمی خشک‌دارهای ریز انواع کلاسه‌های قطری نیست. عدم هم‌خطی بین متغیرهای عامل نتایج نهایی مدل‌سازی نشان داد که فقط نوع گونه‌ای و پوسیدگی ریزچوب‌ها دارای اثرات معنی‌دار بر تغییرات انباشت حجمی خشک‌دارهای ریز کلاسه قطری اول است (24/0 =Pesudo-R2 ; 05/0 < P، 61/22= X2). مبتنی بر معنی‌داری آماره والد (01/0 < P) گونه-های ریزچوب به‌طور مستقیم با اثرات شبیه به هم و پوسیدگی آنها به‌طور وارونه بر متغیر پاسخ خشک‌دارهای کلاسه اول قطری دارای اثرات معنی‌داری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling fine woody debris volume stock using logistic analyses in the Hyrcanian Kheiroudkenar research forest

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Vahedi 1
  • asghar fallah 2
1 Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education &amp;amp; Extension Organization (AREEO). P.O. Box: 48175-556, Sari, Iran.
2 sari agriculture &amp;amp; natural resources university
چکیده [English]

The current study was conducted in the Kheiroud forest using the cluster sample plots implemented along the altitude (100- 1800 m). Within the circular sample plots in each cluster along the radius with length of 7.3 m (considered as line transect) and constant azimuth of 150 degrees, three diameter classes including 1-2.5, 2.5-4.5 and 4.5-7.5 cm were measured based on the line-intersected fallen woods. Using ordinal logistic analysis and based on the FWDS frequency on each diameter class, the FWDs observations (volume stock) were in turn categorized for the first diameter class (0.8- 1.5, 1.5-3, 3- 5 m3/ha), the second diameter class (3-4.5, 4.5-6, 6-8, > 8 m3/ha), and the third diameter class (10- 14, 14-18, > 18 m3/ha). The results of logistic analyses based on the log-likelihood test (X2= 0.06; P > 0.05) and pseudo-R2 (Pesudo-R2 = 0.001) showed that the altitude gradient has no significant effect on the volume accumulations of the FWDs in different diameter classes. According to the Cramer's V and Spearman correlation tests, the results demonstrated that altitude gradient significantly correlated with the stand types, aspect, species and decay of the FWDs in the study forest. T, the final results of modeling showed that the FWDs species and decay have only significant effects on variations of the first diameter class of FWDs volume stock (Pesudo-R2= 0.24; P < 0.05; X2= 22.61).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altitude gradient
  • Fine woody debris
  • Ordinal logistic model
  • Volume accumulation