مقدار جذب عناصر روی، مس، کادمیوم و سرب در برگ چندگونۀ چوبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، زنجان

2 استادیار تغذیۀ گیاهی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، زنجان

3 مربی پژوهشی مرتعداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، زنجان

4 مربی پژوهشی گیاه‌شناسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، زنجان

5 کارشناس منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، زنجان

6 کارشناس ارشد تجزیه خاک و گیاه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، زنجان

7 استادیار بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، زنجان

چکیده

شهرک صنعتی روی در فاصله پنج کیلومتری جنوب شهر زنجان یکی از منابع آلوده‌کننده محیط است. در این مقاله به بررسی بهترین گونه چوبی جاذب عناصر سنگین مس، روی، کادمیوم و سرب و وسعت آلودگی پرداخته شده است. در منطقه شاهد، داخل محدوده شهرک صنعتی روی و در شعاع‌های 0-1، 1-3 و 3-5 کیلومتری نمونه‌های برگ تعداد شش گونه چوبی اقاقیا، زبان‌گنجشک، سپیدار، تبریزی، رُز و بید جمع‌آوری شد. مقدار غلظت عناصر مورد بررسی اندازه‌گیری و سپس تجزیه آماری در قالب طرح اسپلیت ‌پلات بر اساس طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقدار آلودگی به روی، کادمیوم و سرب در شعاع پنج کیلومتری هم چنان دیده می‌شود. آلودگی مس زیر حدّ بحرانی بود. ولی مقدار آلودگی به فلز سرب در محدوده شهرک صنعتی بسیار تهدید کننده است. بهترین گونه برای گیاه‌پالایی روی و کادمیوم گونه سپیدار تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the adsorption of zinc, copper, cadmium and lead elements in leaves of some woody species

نویسندگان [English]

 • Taha Majidi 1
 • Mehdi Taheri 2
 • Farhad Aqajanlou 3
 • Ahmad Mousavi 4
 • Mohammad Shojaei 5
 • Mohammad Tokasi 6
 • Parviz Moradi 7
 • Fatemeh Heidari 1
1 MSc in Forestry, Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, Zanjan
2 Assistant professor of plant nutrition, Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, Zanjan
3 Research instructor of rangeland management, Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, Zanjan
4 Research instructor of Botanical, Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, Zanjan
5 Expert of Natural Resources, Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, Zanjan
6 M.Sc. of analysis of soil and plant, Agricultural and Natural Resources Research & Education Center
7 Assistant Professor of biotechnology, Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, Zanjan
چکیده [English]

Using plant species to adsorb pollutants is one of the common methods of environmental cleanup. Zinc Industrial Park within five kilometers south of Zanjan city is a source of environmental contamination. In this paper, some woody species absorbing heavy metals including copper, zinc, cadmium, and lead, and the extent of the contamination were investigated. In the control area, within Zinc Industrial Park boundaries, and the radii of 0-1, 1-3, and 3-5 kilometers from Zinc Industrial Park leaf samples of six woody species including black locust, ash, white poplar, black poplar, rose, and willow were collected. Heavy metals concentrations were measured and statistical analysis was carried out under the assumption of split-plot design based on completely randomized block design. The results showed that high contamination levels of zinc, cadmium and lead are detectable in a radius of five kilometers from Zinc Industrial Park. Copper contamination level was below the critical level. But the amount of lead pollution within the Zinc Industrial Park is threatening. The best species for phytoremediation of Cadmium and Zinc is white poplar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-fruit trees
 • Heavy metals
 • phytoremediation