دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 271-361 
مقدار جذب عناصر روی، مس، کادمیوم و سرب در برگ چندگونۀ چوبی

صفحه 271-284

طه مجیدی؛ مهدی طاهری؛ فرهاد آقاجانلو؛ احمد موسوی؛ محمد شجاعی؛ محمد تکاسی؛ پرویز مرادی؛ فاطمه حیدری


بررسی کمی و کیفی و مقدار خطرآفرینی درختان چنار شهر ارومیه

صفحه 319-335

عباس بانج شفیعی؛ خدیجه صمدزاده؛ نسرین سیدی؛ احمد علیجانپور