بررسی اجتماع بین گونه های بلوط در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل های زاگرس (بررسی موردی: جنگل های سردشت، ربط)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اجتماع بین سه گونه­ بلوط دارمازو (Quercus infectoria Oliv)، ویول (Quercus libani Oliv) و برودار (Quercus brantii Lindl) در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت­های جغرافیایی پرداخته است. منطقه مورد بررسی جنگل­های بلوط شهرستان سردشت (منطقه ربط) به مساحت تقریبی 25000 هکتار است. روش آماربرداری ترانسکت خطی با طول ثابت 50 متر و فواصل 200 متر انتخاب شد. محاسبه اجتماع بین گونه­های بلوط در کل منطقه و در طبقات فیزیوگرافی مختلف با محاسبه ضریب فی بین گونه­ها انجام شد. به­منظور تعیین همبستگی بین گونه­ها از روش­های خی دو و ضریب همبستگی کندال استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین بلوط برودار با بلوط­های دارمازو و ویول در تمامی طبقات ارتفاعی اجتماع منفی وجود دارد، همچنین در جهت­های مختلف جغرافیایی و طبقات شیب نیز به­طور کلی شاهد اجتماع منفی بین بلوط برودار با دو گونه دیگر بلوط بودیم. این در حالیست که بین بلوط­های دارمازو و ویول در بیشتر طبقات ارتفاع، جهت و شیب اجتماع مثبت وجود دارد. در کل منطقه نیز همانند طبقات فیزیوگرافی، بلوط برودار با بلوط­های ویول و دارمازو اجتماع منفی داشته اما بین بلوط­های دارمازو و ویول اجتماع مثبت وجود داشت. همچنین طبق نتایج روش­های خی­دو و ضریب همبستگی کندال، بین بلوط برودار با بلوط ویول همبستگی معنی­دار و منفی وجود داشت که مؤید وجود اجتماع منفی بین این گونه­ها در طبقات فیزیوگرافی و در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association survey between Oak species in relation to physiographic factors in Zagros forest (Case study: Sardasht forest, Rabat)

نویسندگان [English]

  • Javad Es'haghi-Rad 1
  • Atefeh Motallebpour 2
  • Ahmad Alijanpour 1
1 Associate professor, Forestry department, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia
2 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

This study aimed to investigate the association between the three types of Oak named Quercus brantii Lindl., Quercus libani Oliv. and Quercus infectoria Oliv. with physiographic factors altitude, slope and aspect in the northern Zagros forest (case study: Sardasht forest, Rabat) and area of approximately 25000 hectares, and ranges in altitude from 1000 to 2200 meters above sea level. Transect sampling method with a fixed length of 50 meters were counted. Calculation of community between Oak species in the region and in different physiographic classes per species was done by calculating the Phi coefficient. As well as to determine the correlation between the species Chi-square test and Kendall’s correlation coefficient were used. Results of Phi coefficient between species indicated negative association between Quercus brantii Lindl. with Quercus libani Oliv. and Quercus infectoria Oliv. in all altitude, aspect and slope classes while Quercus libani Oliv. and Quercus infectoria Oliv. in most classes of altitude, aspect and slope there was a positive association. In the entire region, as well as physiographic classes there was negative association between Quercus brantii Lindl. With Quercus libani Oliv. and Quercus infectoria Oliv. and positive association between Quercus libani Oliv. and Quercus infectoria Oliv. Also, according to the results of the chi-square and Kendall's correlation coefficient between Quercus brantii Lindl. with Quercus libani Oliv. and negative correlation was found indicating a negative association between these species in physiographic classes and in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Association
  • Physiographic factors
  • Phi coefficient
  • Zagros forests