فراوانی قارچ های ماکروسکوپی عامل پوسیدگی چوب در اکوسیستم های جنگلی با سابقه مدیریتی متفاوت در جنگل خیرود نوشهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار، گروه رستنی ها، مؤسسۀ تحقیقات گیاه پزشکی ایران، تهران

4 استادیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت جنگل بر حضور و فراوانی قارچ­های ماکروسکوپی انجام گرفت. بدین منظور با آماربرداری 100 درصد از کلیه درختان قارچ زده، برداشت قارچ­های عامل پوسیدگی از روی درختان در رویشگاه­های مورد بررسی سه رویشگاه که سه سابقه مدیریتی متفاوت در جنگل خیرود یعنی سه دوره نشانه­گذاری در پاتم، دو دوره نشانه­گذاری در نم­خانه و فاقد نشانه­گذاری درگرازبن برخوردار بودند انتخاب شدند. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین فراوانی قارچ­های ماکروسکوپی در طبقه پنج طبقه­بندی درختان از نظر سلامت یعنی خشکه­دار افتاده یافت می‌شوند. Ganoderma lucidum با 14 درصد بیشترین فراوانی و Cookeina sp. با 008/0 درصد کمترین فراوانی را داشتند. با توجه به مساحت مورد بررسی درصد حضور قارچ­های ماکروسکوپی در هر هکتار به ترتیب در جنگل­های دست­نخورده و نشانه‌گذاری نشده (گرازبن) 22/1، دست‌خوردگی کم (نم­خانه) 18/1 و دست­خوردگی زیاد (پاتم) 54/0 است. این پژوهش نشان می­دهد که درصد قارچ‌های ماکروسکوپی در جنگل­های بکر و دست‌نخورده بیشتر از جنگل مدیریت‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abundance of wood decay macrofungi in forest ecosystems with different management histories in the Kheyroud forest, Nowshahr, northern Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Aghajani 1
  • Mohammad Reza Marvi Mohadjer 2
  • Mohammad Reza Asef 3
  • Anooshirvan Shirvany 4
1 Ph.D. student of Silviculture and Forest ecology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari
2 Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj
3 Assistant Professor, Department of Plants, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran
4 Assistant Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

This research aimed to investigate the effects of forest management on the presence and abundance of macrofungi. Through a full inventory of all fungus-affected trees and removing the fungi from the trees in the sites under investigation, three of them having a long history of different forest management in the Kheyroud Forest were selected, i.e. one in Patom with three periods of tree marking, another in Namkhaneh with two and the other in Gorazbon with no tree marking. The results showed that the majority of the fungi could be found at the fifth level of tree categorization regarding their health, i.e. at the level of fallen dead wood (log, stump, branches and twigs). Ganoderma lucidum at 14 percent showed maximum abundance, whereas Cookeina at 0/008 the lowest. With regard to the area of the site under investigation, in hectare, the percentage of the fungi in Gorazbon, Namkhaneh and Patom were 1.22, 1.18, and 0.54%, respectively. It could finally be concluded that the percentage of the wood macrofungi in intact forests was more than managed ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungal ecology
  • Wood decay
  • Forest protection
  • Forest management