بررسی کمی و کیفی و مقدار خطرآفرینی درختان چنار شهر ارومیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

درختان از مهم‌ترین عناصر سازنده پوشش‌های سبز شهری به شمار می‌آیند. با توجه به عبور و مرور روزانه افراد در پیاده‌روها و وسایل نقلیه در خیابان‌های شهر، هرگونه عیب و نقصی در این درختان ممکن است به بروز خطرهای مالی و جانی منجر شود. برای این منظور ویژگی­های کمی و کیفی و مقدار خطرآفرینی درختان چنار خیابان شهید بهشتی ارومیه با استفاده از روش ترانسکت با نقطه شروع تصادفی و با شدت آماربرداری 20 درصد جمع‌آوری و محاسبه شد. ویژگی­های کمی شامل قطر برابرسینه و ارتفاع کل و ویژگی­های کیفی شامل خشکیدگی شاخه‌ها و سرشاخه‌ها، شکاف، شاخه دهی نامناسب، پوسیدگی، ضعف ساختاری، زخم، مشکلات ریشه و تماس با خطوط برق بودند. در مجموع 190 درخت اندازه‌گیری شد و پس از وزن دهی معیارهای خطرآفرین، نشان داده شد که تعداد 70 درخت (8/36 درصد کل درختان) در طبقه خطر بسیار کم، 102 درخت (7/53 درصد کل درختان) در طبقه خطر کم و 18 درخت (5/9 درصد کل درختان) در طبقه خطر متوسط قرار دارند؛ بنابراین انجام اقدامات اصلاحی مانند هرس تاج و قطع شاخه‌های خشک برای درختان با خطر متوسط پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of qualitative, quantitative and risk possibility of Plane trees of Urmia

نویسندگان [English]

  • Abbas Banj Shafiei 1
  • Khadijeh Samadzadeh 2
  • Nasrin Seyedi 1
  • Ahmad Alijanpour 3
1 Assistant Professor, Forestry department, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia
2 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia
3 Associate Professor, Forestry department, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

Trees are one of the most important constituents of urban green spaces. Considering the high daily traffic of people in sidewalks and vehicles in streets of cities, any defect in trees can lead to life-threatening (personal injury or death) and economic losses. For this purpose, qualitative and quantitative properties and rate of risk possibility of oriental plane (Platanus orientalis L.) trees of Shahid Beheshti St., Urmia were evaluated using transect method with random start point (sampling intensity of 20%). Quantitative factors including diameter at breast height, total height, and qualitative factors including dead woods and branches, cracks, inappropriate branching, structural weakness (defect), wound, root problems and contact with power lines. In total 190 trees were sampled which ranked as follow: 70 trees (36.8%) as very low risk, 102 (53.7%) as low risk and 18 (9.5%) as moderate risk. Finally applying some amending operations such as crown pruning and cutting of dead branches for moderate risk trees are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia city
  • Urban forestry
  • Risk possibility
  • Oriental plane