پویایی خشکه دارها در مراحل تحولی جنگل‌های آمیخته راش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

شناخت از نحوه تکامل توده‌های آمیختۀ راش نقش کلیدی در مدیریت همگام با طبیعت توده‌های آن دارد. مقدار حجم خشکه­دار گزارش‌شده در جنگل‌های شمال در بررسی­های مختلف اختلافات قابل‌توجهی را نشان می‌دهد، این پژوهش اثرپذیری حجم و کیفیت خشکه­دارها را در مراحل تکاملی مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. بر این اساس در جنگل خیرود نوشهر تعداد 30 قطعه‌نمونه یک هکتاری در سه مرحله تکاملی متفاوت به شکل تصادفی از بین 75 قطعه‌نمونه انتخاب و تمامی خشکه­دارها اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد که نمودار تغییرات حجم خشکه­دارها در مراحل تکاملی مشابه حرف لاتین "U" است و بیشترین مقدار در مرحله افزایش حجم توده (2/42 متر‌مکعب)، کمترین در مرحله انباشت حجم توده (8/12 متر‌مکعب) مشاهده می‌شود. گونه راش بیشترین حجم از خشکه­دار را در هر سه نوع خشکه­دار افتاده، سرپا و کنده در هر سه مرحله تکاملی نشان می‌دهد. حجم خشکه­دارهای گونه راش، خشکه­دار افتاده، خشکه­دارهای قطورتر از 50 سانتی­متر و خشکه­دارهای واقع در کلاسه پوسیدگی یک و چهار در مراحل تکاملی مختلف اختلاف معنی­داری را نشان می‌دهند. نتایج نشان می‌دهد که فرآیند تکامل توده‌های آمیخته راش می‌تواند پراکنش حجم خشکه­دارها را در توده‌های جنگلی تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic of coarse woody debris among stand developmental stages of mixed beech (Fagus orientalis) forests

نویسندگان [English]

  • Kiuomars Sefidi 1
  • Mohammad Reza Marvi Mohadjer 2
1 Assistant professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, I.R. Iran.
2 Professor, Department of Forestry and Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Understanding and our knowledge about mixed beech stands development play key role in managing forest stand in the close to nature ways. There are differences in amount and quality of coarse woody debris reported from beech stands in the north of Iran. This research try to answer this questions: how amount and quality of coarse woody debris affected by stand development stages? So 30 one hectare sampling plots randomly were chosen in main three stand developmental stages and all coarse woody debris had been measured. Results showed that the volume of CWD followed the general “U-shaped” temporal trend: the highest in the Volume transition stage (42.2 m3 ha-1), lowest in the volume accumulation (12.8 m3 ha-1) and intermediate in the Volume growing up stage (27.8 m3 ha-1). Amount of oriental beech coarse woody debris was (log, snag and stump) significantly higher in three stages. Amount of beech volume, logs, size class III and decay class I and IV significantly differ among the three stages. Our results revealed that stand development have effect on the distribution of CWD among three stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coarse Woody Debris
  • Kheiroud kenar
  • Oriental beech
  • Silviculture of beech
  • Stand development