دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-96 
مقایسه جذب عناصر، مقدار پرولین و رنگیزه های گیاهی در درختان سالم و در حال خشکیدگی توت (Morus alba L.)

صفحه 33-47

حسن جهانبازی گوجانی؛ یعقوب ایران منش؛ عبدالمحمد محنت کش؛ فرشاد حقیقیان


اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر رویش سالیانه بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl)

صفحه 63-71

صدیقه ناصری کریموند؛ لادن پور سرتیپ؛ مصطفی مرادی؛ جواد سوسنی


تنوع گونه ای کنه های میان استیگمای (Acari: Mesostigmata) خاک زی جنگل‌های ارسباران

صفحه 85-96

مجتبی محمد دوستارشرف؛ شهرام میرفخرایی؛ محمد رضا زرگران؛ نعیم عظیمی