ارزیابی کمی تولید میوه زغال اخته (Cornus mas L.) در جنگل های ارسباران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

این پژوهش به­منظور تعیین اندازه تولید میوه زغال­اخته و بررسی ارتباط بین مشخصات رویشی پایه­های زغال­اخته و مقدار میوه تولیدشده هر پایه برای سه سال متوالی (1391، 1392 و 1393) انجام شد. به ­این منظور توده­های جنگلی مشرف ‌به روستای کلاله به مساحت 50 هکتار (رویشگاه زغال­اخته) انتخاب شد. برای تعیین مقدار میوه تولیدشده در واحد سطح ابتدا تعداد درختان زغال­اخته در واحد سطح با 15 خط‌نمونه با طول متغیر به فاصله 100 متر تعیین شد. برای برآورد مقدار میوه تولیدشده، 45 اصله از پایه­های زغال­اخته قرار گرفته بر روی خط‌نمونه‌ها به­صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب و نشانه­گذاری شدند. سپس به مدت سه سال مشخصات رویشی شامل: ارتفاع کل (متر)، ارتفاع تاج (متر)، قطر تاج (متر)، قطر برابرسینه (سانتی­متر)، قطر یقه پایه اصلی، تعداد جست و مقدار تولید میوه (گرم) آن­ها مورد اندازه­گیری سالانه قرار گرفت. مدل ریاضی رابطه بین مشخصه­های رویشی اندازه­گیری شده و مقدار تولید میوه هر پایه با استفاده از رگرسیون چند متغیره تعیین شد. سپس مقدار میوه تولیدشده در هر هکتار با توجه به تعداد در هکتار پایه­های زغال­اخته محاسبه شد. بر اساس نتایج این بررسی میانگین تعداد پایه­های زغال­اخته 530 اصله در هکتار به دست آمد. میانگین میوه تولیدشده به ازای هر پایه (گرم) در سه سال متوالی به ترتیب 97/446، 69/318 و 37/253 گرم برآورد شد. همچنین سه مشخصه قطر تاج و قطر یقه پایه اصلی و تعداد جست بیشترین همبستگی معنی­دار را با مقدار میوه تولیدی داشتند. این سه مشخصه را می­توان به­عنوان عوامل مهم و تعیین‌کننده در امور مدیریتی و انجام عملیات جنگل­شناسی به­منظور افزایش تولید میوه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative analysis of fruit production of Cornus mas L. in Arasbaran forests

نویسنده [English]

  • Ahmad Alijanpour
Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R.
چکیده [English]

Cornelian cherry grows naturally in Arasbaran forests and a plenty amount of its fruit have annually been exploited in traditional manner. This study aimed to determine the cornelian cherry fruit production and the relationship between vegetative characteristics and amount of fruit production for three consecutive years. For this purpose, as cornelian cherry habitat, the forest stand by 50 hectares in Kalaleh village in North West of Iran (Arasbaran region) was selected. To determine cornelian cherry fruit production per hectare, the number of cornelian cherry stems per hectare was determined along 15 transects with distance of 100 m apart from each other. To estimate fruit product, a number of 45 individuals of cornelian cherry were selected and then marked along transects with randomized systematic method. Then, for three years, similar vegetative characteristics: total height (m), crown height (m), crown diameter (m), diameter at breast height (mm), diameter at collar (mm), number of coppice shoots and fruit product (gr) were measured annually. Mathematical model regression to determine relationship between the measured vegetative characteristics and fruit production per stem were established. Then Fruit product per hectare was calculated given the number of stems per hectares. According to survey results, the mean number of Cornelian cherry was calculated 530 individuals per hectare. Average fruit production in three consecutive years, respectively 446.97, 318.69 and 253.37grams for each trees. Also was found that three characteristics: canopy diameter, diameter at collar of the main stem and number of coppice shoots were significantly correlated with the fruits product. These three characteristics can be used as crucial factors in the management and silviculture operations of the forest in order to increase the fruit production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arasbaran
  • Cornus mas L
  • Quantitative evaluation
  • Regression
  • Transect
  • Vegetative features