اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر رویش سالیانه بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده محیط‌زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء، بهبهان

2 استادیار، گروه صنایع چوب وکاغذ، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان

3 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده محیط‌زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان

4 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

چکیده

اهداف این پژوهش شامل تعیین فصل رویش و ارتباط بین پهنای دوایر رویشی گونه بلوط ایرانی با متوسط دما و بارندگی است. در این پژوهش 12 اصله درخت سالم بلوط به­صورت گزینشی از منطقه مله شبانان انتخاب و از آنها در ارتفاع برابرسینه دیسک تهیه شد. سپس پهنای دوایر سالیانه با استفاده از نرم­افزار Corel Draw اندازه­گیری و تطابق زمانی بین نمونه­ها و تهیه گاهشناسی منطقه به ترتیب با استفاده از نرم­افزار TSAP و ARSTAN انجام شد. داده­های بارندگی و دما از نزدیک­ترین ایستگاه هواشناسی منطقه تهیه و تأثیر آنها بر روی حلقه­های رویش سالیانه درختان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی­داری بین رویش شعاعی درختان بلوط با متوسط درجه حرارت ماهانه در ماه­های فوریه (بهمن) و جولای (تیر) وجود داشت. همچنین همبستگی منفی بین رویش شعاعی و متوسط بارندگی در بیشتر ماه­های سال به‌جز ماه مارس (اسفند) وجود داشت که این همبستگی در تمام ماه­های سال غیر معنی‌دار بوده است. وجود رابطه مثبت بین رویش شعاعی با هر دو عامل متوسط بارندگی و درجه حرارت در ماه مارس (اسفند) نشان­دهنده این است که هر دو این عوامل در آغاز فصل رویش می­­توانند به افزایش رویش کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Effects of climate variables (temperature and precipitation) on the annual diameter growth of Iranian oak (Quercus brantti Lindl)

نویسندگان [English]

  • Sedighe Naseri Karimvand 1
  • Ladan Poursartip 2
  • Mostafa Moradi 3
  • Javad Soosani 4
1 M.Sc. of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Environment and Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan
2 Assistant Professor, Department of Wood and Paper Industries, Faculty of Environment and Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, I.R. Iran
3 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Environment and Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, I.R. Iran
4 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Khorramabad, I.R. Iran
چکیده [English]

The objectives of this study were determining growing season as well as the relationship between width of growth rings of the Iranian oak and temperature and precipitation. In this study, 12 healthy oak trees (Quercus brantti) were selected and disk samples were taken at the diameter of breast height. High quality image were taken from all of the disks, after preparation. Cross dating was performed among samples and the chronology provided by ARSTAN. Relationship between annual growth rings and climate factors determined by Pearson correlation coefficient. Our result indicated highly significant positive correlation between annual growth ring and average monthly temperature February and July. Also the results revealed that there was non-significant negative correlation between growth and precipitation in studied months. Existence of positive correlation between growth and climate factors (temperature and precipitation) in March, represented that these two factors could help tree growth in early growth season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dendrochronology
  • Growing season
  • Pearson correlation
  • Radical growth